2.2

Aanmelding leerjaar 1

Aanmeldings- en toelatingsprocedure

 

Dinsdag 12 maart 2019
Het aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. De aanmeldingsformulieren dienen uiterlijk vrijdag 8 maart in ons bezit te zijn. Indien er meer leerlingen zijn die zich hebben aangemeld voor Notre Dame dan geplaatst kunnen worden, volgt de lotingsprocedure.
Een aantal leerlingen is vrijgesteld van loting (broers en zussen van (oud)leerlingen van Notre Dame en kinderen van personeels- en bestuursleden). Voor de resterende beschikbare plaatsen wordt geloot.

Woensdag 13 maart 2019
Indien er sprake is van overaanmelding wordt er geloot. Ouders van leerlingen die zijn uitgeloot worden hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. Tevens worden zij geïnformeerd over de scholen waar nog plaats is.

Donderdag 14 maart 2019
Ouders van uitgelote leerlingen kunnen contact opnemen met scholen waar nog plaats is.

Vrijdag 15 maart 2019
Uiterlijk 15 maart ontvangen ouders een ontvangstbevestiging van de aanmelding en, indien aan de orde, de mededeling dat hun kind is ingeloot. Zij ontvangen dan ook informatie over het vervolg van de procedure.

Vrijdag 15 maart 2019
Vanaf 15 maart wordt contact opgenomen met de basisscholen van de leerlingen die zich hebben aangemeld. Het advies van de basisschool, samen met het onderwijskundig rapport en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, zijn voor de toelatingscommissie de gegevens waarop de definitieve beslissing wordt gebaseerd. Uitzonderingen daargelaten zijn er twee mogelijkheden:

  • Het advies van de basisschool is havo, havo/vwo of vwo. Uw zoon/dochter wordt in principe aangenomen.
  • Het advies van de basisschool vmbo-t/havo. In dat geval zal door de school mondeling en/of schriftelijk extra informatie opgevraagd worden bij de basisschool om tot een gefundeerde beslissing te komen.

Vrijdag 22 maart 2019
Op 22 maart sluit de aanmelding op een andere school voor uitgelote leerlingen.

Vrijdag 19 april 2019
Uiterlijk 19 april wordt bericht verzonden aan de ouders met daarin de beslissing van de toelatingscommissie. Deze kan luiden: aangenomen of niet aangenomen. In het laatste geval zal er altijd telefonisch contact worden opgenomen over het vervolg. Ouders waarvan de kinderen zijn aangenomen ontvangen een inschrijfformulier.
Indien de aangeleverde gegevens daartoe aanleiding geven (bijvoorbeeld in geval van zorgplicht), kan de school besluiten tot nader onderzoek en de termijn met maximaal zes weken verlengen.

Vrijdag 17 mei 2019
Uiterlijk op vrijdag 17 mei worden ouders bericht over al dan niet plaatsen naar aanleiding van het hierboven genoemde nadere onderzoek.

Eind mei 2019
Alle inschrijfformulieren zijn binnen. De samenstelling van de klassen wordt vastgesteld. De ingeschreven leerlingen krijgen een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag.

Woensdag 5 juni 2019
Kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen van leerjaar 1. Op deze middag maken zij kennis met hun coach en medeleerlingen en krijgen zij belangrijke informatie over de school en de start van het nieuwe schooljaar.

Meer informatie voor nieuwe leerlingen