2.2

Aanmelding leerjaar 1

Aanmeldings- en toelatingsprocedure

 

Dinsdag 3 maart 2020
Het aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. De aanmeldingsformulieren dienen uiterlijk vrijdag 28 februari in ons bezit te zijn. Indien er meer leerlingen zijn die zich hebben aangemeld voor Notre Dame dan geplaatst kunnen worden, volgt de lotingsprocedure.
Een aantal leerlingen is vrijgesteld van loting (broers en zussen van (oud)leerlingen van Notre Dame en kinderen van personeels- en bestuursleden). Voor de resterende beschikbare plaatsen wordt geloot.

Woensdag 4 maart 2020
Indien er sprake is van overaanmelding wordt er geloot. Ouders van leerlingen die zijn uitgeloot worden hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. Tevens worden zij geïnformeerd over de scholen waar nog plaats is.

Donderdag 5 maart 2020
Ouders van uitgelote leerlingen kunnen contact opnemen met scholen waar nog plaats is.

Vrijdag 6 maart 2020
Uiterlijk op vrijdag 6 maart ontvangen ouders een ontvangstbevestiging van de aanmelding en, indien aan de orde, de mededeling dat hun kind is ingeloot. Zij ontvangen dan ook informatie over het vervolg van de procedure.

Vrijdag 13 maart 2020
Definitieve aanmelding op VO-scholen van uitgelote leerlingen 1e ronde.

Vrijdag 13 maart 2020
Vanaf vrijdag 13 maart wordt contact opgenomen met de basisscholen van de leerlingen die zich hebben aangemeld. Het advies van de basisschool, samen met het onderwijskundig rapport en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, zijn voor de toelatingscommissie de gegevens waarop de definitieve beslissing wordt gebaseerd. Uitzonderingen daargelaten zijn er twee mogelijkheden:

Maandag 16 maart 2020
Eventuele 2e loting op VO-scholen die na de 2e ronde een overaanmelding hebben.

Woensdag 18 maart 2020
Ouders ontvangen schriftelijk bericht van het resultaat van de 2e loting en in het geval van uitgeloot zijn ontvangen ouders ook de informatie van de VO-scholen waar nog plaats is. In overleg met ouders plaatsen de schoolbesturen VO betrokken leerling op de VO-school.

Vrijdag 10 april 2020
Uiterlijk vrijdag 10 april wordt bericht verzonden aan de ouders met daarin de beslissing van de toelatingscommissie. Deze kan luiden: aangenomen of niet aangenomen. In het laatste geval zal er altijd telefonisch contact worden opgenomen over het vervolg. Ouders waarvan de kinderen zijn aangenomen ontvangen een inschrijfformulier.
Indien de aangeleverde gegevens daartoe aanleiding geven (bijvoorbeeld in geval van zorgplicht), kan de school besluiten tot nader onderzoek en de termijn met maximaal vier weken verlengen.

Vrijdag 8 mei 2020
Uiterlijk op vrijdag 8 mei worden ouders bericht over al dan niet plaatsen naar aanleiding van het hierboven genoemde nadere onderzoek.

Eind mei 2020
Alle inschrijfformulieren zijn binnen. De samenstelling van de klassen wordt vastgesteld. De ingeschreven leerlingen krijgen een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag.

Woensdag 3 juni 2020
Kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen van leerjaar 1. Op deze middag maken zij kennis met hun coach en medeleerlingen en krijgen zij belangrijke informatie over de school en de start van het nieuwe schooljaar.

Meer informatie voor nieuwe leerlingen