Verantwoording

abboneer je op de
nieuwsbrief

Verantwoording

eeneen

1.1

Profiel

Havo Notre Dame des Anges is een kleine school, maar in meer dan één opzicht een grote havo. Notre Dame is de enige categorale havo van Nederland. Onze school is een onafhankelijke, eigenzinnige eenpitter, die samenwerkt met anderen waar mogelijk. De school heeft 570 leerlingen, die we graag als individu zien en waarderen. Daarnaast spreken we elkaar aan op onderlinge verbondenheid en gezamenlijk vastgestelde doelen. In het schoolklimaat zijn veiligheid en betrokkenheid kernbegrippen. Het onderwijs wordt verzorgd in een vriendelijke en open sfeer. Een betrokken team weet jaar in jaar uit samen met de leerlingen goede resultaten te behalen, zodat we met recht en trots kunnen spreken van een kwaliteitsschool. Het goede schoolklimaat, het sterke streven om leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen en de korte lijnen in de organisatie zijn belangrijke kenmerken die daaraan bijdragen. De schoolleiding heeft een directe betrokkenheid bij de onderwijspraktijk.

De school is gevestigd in Ubbergen bij Nijmegen. Het schoolgebouw staat op een bijzondere locatie, midden in de natuur, op de grens van platteland en stad. De leerlingen komen vanuit de hele omgeving. Dit leidt in de leerlingenpopulatie tot een aangename mix van achtergronden. De school heeft een rijke geschiedenis van meer dan honderd jaar, maar staat met beide benen in de tegenwoordige tijd. Halverwege het schooljaar 2010-2011 is een compleet nieuw gebouw gerealiseerd, dat dankzij de hulp en ondersteuning van provincie, gemeente en veel milieuorganisaties, op een duurzame en bijzondere wijze is ingepast in de omgeving. Daarbij zal tevens de omgeving opnieuw worden ingericht als buitengewoon natuurgebied.

De school wil zich verder ontwikkelen als een leer- en leefgemeenschap van leerlingen en medewerkers. Er wordt gezocht naar een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid enerzijds en goede ondersteuning en begeleiding anderzijds. We zien daarbij het proces dat leerlingen doorlopen als parallel aan het proces dat het team doorloopt. We hechten waarde aan een grote inbreng van medewerkers bij het ondersteunen van het leerproces van leerlingen. We verwachten van onze docenten grote betrokkenheid en flexibiliteit; oprechte interesse in leerlingen en onderwijs en een permanente bereidheid om te leren. We bieden een bijzondere, kleinschalige en prettige werkomgeving met bijzondere collega’s en leerlingen waar we trots op zijn.

Lees meer
eentwee

1.2

Bestuur en dagelijkse leiding

Toezicht, bestuur en dagelijkse leiding

Op Notre Dame zijn bestuur en toezicht helder gescheiden zoals de Code Goed Onderwijsbestuur VO voorschrijft.

Het interne toezicht is belegd bij de raad van toezicht en de uitvoerende bestuurlijke rol is belegd bij de directeur-bestuurder.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

Mevrouw F.P. Geijsel

Mevrouw S.M.E. Deenen

Mevrouw J.A.  Goudsmit

De heer J.L.W. Broeksteeg

De heer H.C.  Neidig - voorzitter

Bestuur en dagelijkse leiding

Het bestuur en de dagelijkse leiding zijn in handen van:

Mevrouw P.J. Molenaar, directeur-bestuurder

Lees meer
eenzes

1.6

Schoolplan

"Notre Dame wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een van de beste havo’s in Nederland. Wij streven naar een optimale ontwikkeling van leerlingen met uitstekende resultaten. Dit willen wij bereiken met een eigen karakter, dat zeer aantrekkelijk en stimulerend is voor leerlingen en personeel. Wij willen onze positie als kleine VO-school in een toenemend concurrerende omgeving behouden en versterken door hoge kwaliteit en ons onderscheidend karakter".

Lees meer
eenzeven

1.7

Klachtenregeling

Centrale Commissie van Beroep voor Eindexamens
Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel (zoals bijvoorbeeld het zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets van het schoolexamen), kan de school maatregelen treffen. In het Eind-examenbesluit (een wettelijke regeling) staat dat de directeur van de school bijvoorbeeld het cijfer 1 kan toekennen, of deelname aan een toets kan ontzeggen, ingeval sprake is van enige onregelmatigheid. De te nemen maatregel is afhankelijk van de aard en de ernst van de onregelmatigheid waaraan de leerling zich schuldig heeft gemaakt. Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die op grond van het voorgaande door de school is genomen, kan de leerling het handelen van de school ter discussie stellen. In de eerste plaats kan dit door bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de schoolberoepscommissie, bezwaar te maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan de leerling tegen de beslissing in beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen. Deze commissie is, net als de klachtencommissie, ingesteld door het Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs en bestaat uit onafhankelijke commissieleden. De commissie beoordeelt naar aanleiding van de door de leerling en de school ingebrachte argumenten of de beslissing van de directeur gerechtvaardigd is en in stand kan blijven. Wanneer de commissie van mening is dat de beslissing niet gerechtvaardigd is, verklaart de commissie het beroep gegrond en vernietigt de commissie de bestreden beslissing. Het oordeel van de commissie is bindend, zodat de school verplicht is om de beslissing na te leven. Een beroep moet worden ingediend door middel van een schriftelijk beroepschrift. De commissie stelt vervolgens de school in de gelegenheid zich te verweren. Wanneer de commissie meer duidelijkheid wenst, kan een hoorzitting worden gehouden waarbij de commissie partijen vragen kan stellen en de partijen over en weer de standpunten voor de commissie kunnen toelichten. De samenstelling en de werkwijze van de commissie is geregeld in het reglement voor de Centrale Commissie van Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen. In het reglement is tevens terug te vinden waar en binnen welke termijn een beroep moet worden ingesteld en op welke wijze en binnen welke termijnen de beroepszaak door de commissie wordt behandeld. Het reglement is te verkrijgen op school. Een beroepschrift moet in beginsel binnen zeven dagen nadat de omstreden beslissing schriftelijk aan de leerling is medegedeeld, worden ingediend op het postadres van de commissie:

Centrale Commissie van Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen
Postbus 158 - 6500 AD Nijmegen


Bovenschoolse klachtencommissie
Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht. Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook de personeelsleden en het bestuur weten welke procedure wordt gevolgd bij het behandelen van een klacht. De klachtenregeling biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te dienen over (het nalaten van) gedragingen en (het niet nemen van) beslissingen, waarvoor geen andere wettelijke mogelijkheden voor de klager openstaan. Daarnaast heeft de regeling de functie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school, leerlingen en ouders te verbeteren. Meestal kunnen klachten binnen de school worden opgelost door onderling overleg van de direct betrokkenen, of door tussenkomst van de vertrouwenspersoon, de schoolleiding of het bestuur. Als deze partijen er niet samen uitkomen, dan kan de bovenschoolse klachtencommissie ingeschakeld worden. Deze regionale klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken (het Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs) en bestaat uit onafhankelijke commissieleden. De commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het betrokken schoolbestuur en geeft zo nodig advies over te treffen maatregelen. Bij het onderzoek naar een klacht kunnen partijen door de commissie gehoord worden in een hoorzitting. De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid om bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend, dat wil zeggen dat een schoolbestuur niet verplicht is een eventueel
advies op te volgen. Van het schoolbestuur wordt in ieder geval een reactie op het advies verwacht. De samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie is geregeld in de klachtenregeling. Ook vindt men in de regeling de wijze waarop een klacht moet worden ingediend en de termijnen waarbinnen de klachtencommissie tot een uitspraak komt. De klachtenregeling is voor belanghebbenden verkrijgbaar op school. Een klacht moet in beginsel binnen een jaar na de gedragingen waarover wordt geklaagd, schriftelijk worden ingediend op het postadres van de commissie:
Secretariaat Klachtencommissie - Postbus 158 - 6500 AD Nijmegen

Lees meer
eenacht

1.8

Klokkenluidersregeling

Lees meer
eennegen

1.9

Integriteitscode

Lees meer
tweeeen

2.1

NPO Plan

Lees meer
Design and website powered by: Doks design agency