3.5

Gezondheid

Op school houden we ook de gezondheid van uw kind in de gaten. Daarvoor zijn bij Notre Dame verschillende experts in dienst. Bij onze zorgtaken krijgen we ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid. Verder zijn er speciale regelingen voor leerlingen voor die niet altijd de reguliere lessen kunnen volgen, bijvoorbeeld wegens dyslexie of aandoeningen als ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Wij willen dat al onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Gezondheidsonderzoek
In leerjaar 2 heeft uw kind een gesprek met de schoolverpleegkundige. Tijdens dit gesprek beantwoordt uw kind een vragenlijst. Vragen gaan bijvoorbeeld over leefstijl – voeding, beweging en slaap – en over de omgang met anderen. Ook kijkt de verpleegkundige naar de lengte, groei en lichaamshouding van uw kind. Als de verpleegkundige het nodig vindt, krijgt uw kind een vervolgonderzoek bij de jeugdarts. De GGD Gelderland-Zuid ondersteunt de school bij het opsporen van gezondheidsproblemen bij leerlingen en probeert deze ook te voorkomen.

Voor vragen over activiteiten van de GGD Gelderland-Zuid kunt u contact opnemen met:
GGD Gelderland-Zuid, afdeling Jeugdgezondheidszorg via 024 - 329 72 97 (maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 14.00 uur); info@ggdgelderlandzuid.nl.

Intern Zorgadviesteam
Het Intern Zorgadviesteam (IZAT) van Notre Dame bestaat uit een zorgcoördinator, ASS-coördinator, een begeleider Passend Onderwijs en een counselor. Het IZAT adviseert en ondersteunt coaches, mentoren, afdelingsleiders en schoolleiding bij de zorg voor en ondersteuning aan leerlingen. Als coaches of mentoren er in de omgang met leerlingen even niet uitkomen, schakelen ze – via de afdelingsleider – het IZAT in.

Het team werkt samen met schoolarts, schoolverpleegkundige, orthopedagoog, leerplichtambtenaar en maatschappelijk werk. Het IZAT onderhoudt ook nauwe contacten met externe instanties. Op deze instanties doet het IZAT een beroep voor de juiste ondersteuning.

Extern Zorgadviesteam
Verder kent Notre Dame een Extern Zorgadviesteam (EZAT). Het EZAT bestaat uit de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, een maatschappelijk werker en een orthopedagoog. Het team komt een aantal keren per jaar bij elkaar om leerlingen bespreken die complexere zorg nodig hebben.

Leerlingen met dyslexie
Is bij uw kind dyslexie vastgesteld? Dan zijn er in ieder geval de volgende algemene regelingen:
Uw kind krijgt een ‘dyslexiepas’, die de hele schooltijd geldig blijft.
Hij of zij krijgt in alle leerjaren extra tijd voor alle toetsen. Wij maken de toetsen in een aangepast lettertype en een aangepaste lettergrootte.
Ook voor de schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen krijgt uw kind extra tijd. Dit moeten we wel van tevoren aanvragen bij de onderwijsinspectie.
Tijdens de toetsweken voor leerjaar 3, 4 en 5 kan uw kind werken in aparte ruimtes.
Wij kunnen ook bepalen dat uw kind de toetsen in gesproken vorm kan doen (auditieve ondersteuning). Dit mag bij de grote toetsen en tijdens de toetsweken.

Is uw kind onderzocht door een GZ-psycholoog of orthopedagoog? En heeft deze deskundige een testrapport opgesteld met maatregelen die uw kind helpen? Dan gaan we daarmee aan de slag. De maatregelen moeten dan wel praktisch uitvoerbaar zijn.

Leerlingen met een autismespectrumstoornis
Heeft uw kind een autismespectrumstoornis (ASS)? De begeleiding van leerlingen met ASS is een taak van de coach of mentor. Hij of zij krijgt hierbij ondersteuning van de ASS-coördinator. Voor de begeleiding gebruiken wij een ‘bijsluiter’. Dit is een document dat leerling, ouders, mentor, ambulant begeleider en ASS-coördinator samen maken. Er staat in hoe vakdocenten de leerling het beste kunnen begeleiden, bijvoorbeeld bij het maken van open opdrachten. De bijsluiter is een dynamisch document en blijft voortdurend in ontwikkeling.

Daarnaast hebben we richtlijnen opgesteld om de algemene lessen en de communicatie met leerlingen zoveel mogelijk af te stemmen op leerlingen met ASS. (Nieuwe) docenten en het onderwijsondersteunend personeel worden hierin geschoold door de ASS- coördinator. Ook kent onze school een actieve ouderwerkgroep Passend Onderwijs.

We hebben de bijsluiter aanvankelijk ontwikkeld voor kinderen met ASS. Het blijkt ook goed te werken bij kinderen met een andere leerstoornis, zoals als ADD, ADHD en NLD.

Meer informatie voor ouders