3.5

Gezondheid

Op school houden we ook de gezondheid van uw kind in de gaten. Daarvoor zijn bij Notre Dame verschillende experts in dienst. Bij onze zorgtaken krijgen we ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid. Verder zijn er speciale regelingen voor leerlingen voor die niet altijd de reguliere lessen kunnen volgen, bijvoorbeeld wegens dyslexie of aandoeningen als ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Wij willen dat al onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Gezondheidsonderzoek
In leerjaar 2 heeft uw kind een gesprek met de schoolverpleegkundige. Tijdens dit gesprek beantwoordt uw kind een vragenlijst. Vragen gaan bijvoorbeeld over leefstijl – voeding, beweging en slaap – en over de omgang met anderen. Ook kijkt de verpleegkundige naar de lengte, groei en lichaamshouding van uw kind. Als de verpleegkundige het nodig vindt, krijgt uw kind een vervolgonderzoek bij de jeugdarts. De GGD Gelderland-Zuid ondersteunt de school bij het opsporen van gezondheidsproblemen bij leerlingen en probeert deze ook te voorkomen.

Voor vragen over activiteiten van de GGD Gelderland-Zuid kunt u contact opnemen met:
GGD Gelderland-Zuid, afdeling Jeugdgezondheidszorg via 024 - 329 72 97 (maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 14.00 uur); info@ggdgelderlandzuid.nl.

Intern Zorgadviesteam
Het Intern Zorgadviesteam (IZAT) van Notre Dame bestaat uit een zorgcoördinator, ASS-coördinator, een begeleider Passend Onderwijs en een counselor. Het IZAT adviseert en ondersteunt coaches, mentoren, afdelingsleiders en schoolleiding bij de zorg voor en ondersteuning aan leerlingen. Als coaches of mentoren er in de omgang met leerlingen even niet uitkomen, schakelen ze – via de afdelingsleider – het IZAT in.

Het team werkt samen met schoolarts, schoolverpleegkundige, orthopedagoog, leerplichtambtenaar en maatschappelijk werk. Het IZAT onderhoudt ook nauwe contacten met externe instanties. Op deze instanties doet het IZAT een beroep voor de juiste ondersteuning.

Extern Zorgadviesteam
Verder kent Notre Dame een Extern Zorgadviesteam (EZAT). Het EZAT bestaat uit de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, een maatschappelijk werker en een orthopedagoog. Het team komt een aantal keren per jaar bij elkaar om leerlingen bespreken die complexere zorg nodig hebben.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Schoolondersteuningsprofiel.

Meer informatie voor ouders