Overzicht informatie voor ouders

abboneer je op de
nieuwsbrief

Informatie voor ouders

eeneen

1.1

Notre Dame, Eigenwijs leren, Leren op eigen wijze

Wij willen onze leerlingen een leer- en leefomgeving bieden die prikkelt om te leren. Waarin versterking van het zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden voorop staan. Een leeromgeving die uw kind keuzevrijheid biedt, eigen verantwoordelijkheid stimuleert en die aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Passend bij de tijd en bij de technologische mogelijkheden die er zijn. Hiermee denken we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen te verhogen. En daarmee de basis te versterken voor hun verdere ontwikkeling.

Open schoolklimaat
We zijn een kleinschalige school, waarin iedereen elkaar kent en wil kennen. De lijnen zijn kort, de communicatie is helder en direct. We zien en waarderen al onze leerlingen en elkaar. Er is een open schoolklimaat. Wij streven ernaar om de leef- en leeromgeving zo in te richten dat uw kind het beste uit zichzelf haalt, individueel en samen met anderen. Ons docententeam werkt vanuit enthousiasme en grote betrokkenheid. We hebben speciaal aandacht voor een veilig sociaal klimaat en een heldere structuur.

Lerende organisatie
We willen een lerende organisatie zijn. Wat geldt voor onze leerlingen, geldt ook voor iedereen die op Notre Dame werkt. De mensen vormen de schakels in onze organisatie. Iedereen draagt vanuit zijn of haar eigen rol verantwoordelijkheid voor het eigen deel en voor het geheel.

Lees meer
eentwee

1.2

Kernpunten van onze visie op leren zijn:

Lees meer
tweeeen

2.1

Algemeen

De lestijden voor klas 1 en 2 zijn als volgt:
8.45-9.15 Basisgroepbijeenkomst
9.15-10.45 Blok 1
10.45-11.15 Pauze
11.15-12.45 Blok 2
12.45-13.15 Pauze
13.15-14.45 Blok 3
14.45-15.00 Basisgroepbijeenkomst

De lestijden voor klas 3 t/m 5 zijn als volgt:
1e lesuur 08.30 -  09.15 uur
2e lesuur 09.15 -  10.00 uur
3e lesuur 10.00 -  10.45 uur
Pauze 10.45 -  11.15 uur
4e lesuur 11.15 -  12.00 uur
5e lesuur 12.00 -  12.45 uur
Pauze 12.45 -  13.15 uur
6e lesuur 13.15 -  14.00 uur
7e lesuur 14.00 -  14.45 uur
Pauze 14.45 -  15.00 uur
8e lesuur 15.00 -  15.45 uur
9e lesuur 15.45 -  16.30 uur

Lees meer
tweevier

2.4

Leerjaar 3

Office 365

Magister

Website Internationalisering

Roosterwijzigingen

Profielkeuze: klik op de blauwe knop voor informatie over de profielkeuze.

Bevorderingsnormen: klik op de blauwe knop voor de bevorderingsnormen van klas 3 naar 4.

Lenteschool

Lees meer
tweevijf

2.5

Leerjaar 4

snelkoppeling naar Office 365

snelkoppeling Magister

snelkoppeling website Internationalisering

snelkoppeling roosterwijzigingen

PTA 2018-2020: klik op de blauwe knop voor PTA 2018-2020

Examenreglement

Loopbaanoriëntatie: klik op de blauwe knop voor informatie over loopbaanoriëntatie.

Bevorderingsnormen: klik op de blauwe knop voor de bevorderingsnormenvan klas 4 naar 5.


Afwezigheidsformulier eindexamen: klik op de blauwe knop voor het 
afwezigheidsformulier eindexamen

Lenteschool

Lees meer
tweezes

2.6

Leerjaar 5

snelkoppeling naar Office 365

snelkoppeling Magister

snelkoppeling roosterwijzigingen

PTA 2017-2019: klik op de blauwe knop voor PTA 2017-2019

PTA Errata cohort 2017-2019:klik op de blauwe knop voor PTA Errata cohort 2017-2019

Examenreglement: klik op de blauwe knop voor het examenreglement


Afwezigheidsformulier eindexamen: klik op de blauwe knop voor het 
afwezigheidsformulier eindexamen

Examenrooster: nog niet beschikbaar

Lees meer
drieeen

3.1

Mentoren en coaches

Bij ons krijgen leerlingen keuzes en vrijheden.  Goede begeleiding is hierbij belangrijk. Coaches en mentoren begeleiden uw kind bij zijn persoonlijke leerproces. Zij helpen bij het maken van keuzes en het bepalen van doelen. Zo kan uw kind steeds beter zijn eigen weg vinden.

Eigenwijs leren
In leerjaar 1 en 2 werken we met het concept Eigenwijs leren. Hierbij passen wij het onderwijs aan de talenten en vaardigheden van uw kind aan in plaats van andersom. Binnen Eigenwijs leren heeft elk leerjaar zes basisgroepen. Elke dag begint en eindigt onder leiding van de coach van uw kind.

Wekelijks heeft elke leerling een individueel gesprek met zijn coach. Hierin ontvangt uw kind begeleiding bij zijn persoonlijke leerroute. U kunt altijd als toehoorder aansluiten bij het coachgesprek.

Eigen mentor
In leerjaar 3, 4 en 5 heeft iedere leerling een eigen mentor. Iedere klas heeft twee mentoren, dus elke mentor is verantwoordelijk voor 12 tot 15 leerlingen uit dezelfde klas. Deze mentor begeleidt uw kind tijdens de mentoruren. Als dat nodig is, voert de mentor individuele gesprekken met uw kind. Soms zijn er themabijeenkomsten of speciale workshops.

Driehoeksgesprekken
Verder zijn er elk schooljaar twee driehoeksgesprekken tussen u, uw kind en zijn coach of mentor. Deze gesprekken vinden plaats aan het begin en halverwege het schooljaar.

Decanen
Decanen geven voorlichting en informatie over de profiel- en beroepskeuze die leerlingen moeten maken. Uw kind kan elke dag bij de decanen terecht. Zelf kunt u ook een afspraak maken met een decaan. Dit kan via…

Lees meer
drietwee

3.2

Faalangst en examenvrees

Leerlingen die door toetsen of ander schoolwerk zo gespannen raken dat ze slechtere resultaten behalen dan van hen verwacht mag worden, kunnen last hebben van faalangst. De school biedt een groepscursus voor leerlingen die hierdoor in hun presteren of functioneren op school belemmerd worden. Daarnaast zijn er individuele trajecten mogelijk.
Met het naderen van het centraal schriftelijk eindexamen in leerjaar 5 neemt bij sommige leerlingen de spanning zo toe dat dit hun presteren dreigt te belemmeren. Er kan dan sprake zijn van examenvrees. Daarom verzorgen we in de bovenbouw een training waarin die leerlingen leren omgaan met examenvrees. Heeft uw zoon of dochter last van faalangst of examenvrees, neem dan contact op met de coach of mentor.

Lees meer
driedrie

3.3

Time out

Leerlingen hebben soms behoefte aan een rustige, kleinschalige werkplek waar ze onder toezicht een tijdje alleen kunnen werken. Dit kan in de Time-outvoorziening. Als deelname aan onderwijssituaties samen met andere leerlingen voor uw kind te veel spanning of ongemak oplevert, kan hij of zij erover praten met de Time-outbegeleider. Het kan ook dat uw kind behoefte heeft aan een check-in aan het begin of check-out of einde van de dag. Dit kan ook in de Time out. De time-outvoorziening is iedere dag open en er is altijd een Time-outmedewerker aanwezig.

Lees meer
drievier

3.4

Bijlesnetwerk

Leerlingen in leerjaar 3, 4 en 5 kunnen gebruikmaken van ons Bijlesnetwerk. Dit netwerk verzorgt professionele huiswerkbegeleiding. Het Bijlesnetwerk helpt leerlingen met plannen, leerstrategieën aanleren en huiswerk maken. De bijlesgroepen zijn klein, zodat de begeleider uw kind persoonlijk aandacht kan geven en de stof per vak duidelijk kan uitleggen. Zo leert uw zoon of dochter zelfstandig aan de slag te gaan. Het Bijlesnetwerk is elke schooldag aanwezig van 14.45 tot 17.30 uur. Meer weten? Stuur een e-mail naar notredame@bijlesnetwerk.nl.

Hulp met leren en plannen is een integraal onderdeel van Eigenwijs leren. Daarom komt het Bijlesnetwerk geleidelijk aan te vervallen met de invoering van dit nieuwe systeem. Heeft uw kind in leerjaar 1 of 2 moeite met het plannen van het huiswerk of het aanleren van leerstrategieën? Ga hierover dan in gesprek met zijn of haar coach.

Lees meer
drievijf

3.5

Gezondheid

Op school houden we ook de gezondheid van uw kind in de gaten. Daarvoor zijn bij Notre Dame verschillende experts in dienst. Bij onze zorgtaken krijgen we ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid. Verder zijn er speciale regelingen voor leerlingen voor die niet altijd de reguliere lessen kunnen volgen, bijvoorbeeld wegens dyslexie of aandoeningen als ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Wij willen dat al onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Lees meer
viereen

4.1

Verzuimreglement

Klik hier voor het verzuimreglement.

Lees meer
viertwee

4.2

Verlof aanvragen

Klik op de blauwe knop voor het verlofaanvraagformulier.

Lees meer
vierdrie

4.3

Absent melden

Bij schoolverzuim gelden de volgende afspraken:
1. Is uw kind te ziek om naar school te gaan? Dan geeft u dit zo snel mogelijk telefonisch door via telefoonnummer 024-322 9337.
2. Wordt uw kind op school ziek? Dan zoeken wij telefonisch contact met u. Lukt dit niet, dan sturen wij een e-mail om te melden dat uw kind ziek naar huis is gegaan. Uw kind krijgt dit formulier mee, waarbij wij stukje bij A hebben ingevuld.
3. Zodra uw kind weer beter is en op school komt, levert hij of zij dit formulier in bij de receptie. Het is bedoeling dat u het deel bij B invult en ondertekent.
4. Bezoek van uw kind aan tandarts, huisarts, orthodontist of medisch specialist kunt u melden per telefoon of via dit formulier. Doe dit vóórdat uw kind de afspraak heeft. Hiervoor is ruimte bij punt C op hetzelfde formulier.
5. Dit formulier is niet bedoeld voor andere soorten van schoolverzuim, zoals verlof vanwege familieomstandigheden. Dit vraagt u aan via een speciaal formulier, namelijk ‘Aanvraag verlof’. Dit ingevulde formulier stuurt u naar de afdelingsleider. Voor 1, 2, 3a en 3b is dit Kiki Goessens. Voor klas 3c, 3d, 4 en 5 is dit Jeanine Petronilia.

Lees meer
vijfeen

5.1

MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De Wet medezeggenschap op scholen regelt de bevoegdheden van de MR. Het schoolbestuur kan bepaalde beslissingen alleen nemen met instemming van de raad. Bijvoorbeeld bij uitbreiding of inkrimping van de school of bij wijziging van het onderwijsbeleid. Daarnaast vraagt de schoolleiding de MR in veel zaken om advies. De raad bevordert een open en transparante besluitvorming en let op voldoende overleg en draagvlak bij de besluitvorming.

Leden
In de MR zitten leden namens de ouders, de docenten, het onderwijsondersteunend personeel én de leerlingen. Er zijn drie plekken voor leerlingen. Die kunnen door meer dan drie leerlingen worden ingevuld. De MR-leerlingen komen uit de leerjaarraden.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:
namens de ouders:

namens de docenten:

  • mevr. Amber van Altena
  • mevr. Willemijn Burgers
  • dhr. Jeroen Degen
  • mevr.  Marlies Schoonen
  • dhr. Michiel Verstappen

namens het onderwijsondersteunend personeel:

  • mevr. Mignon Schoffelmeer

namens de leerlingen:
De namen van de leerlingleden zijn nog niet bekend.

Lees meer
vijftwee

5.2

Leerlingenpanels

Deze worden binnenkort bekendgemaakt.

Lees meer
zestwee

6.2

Examenreglement

Lees meer
zesvijf

6.5

Klachtenregeling

Lees meer
zeven

7.0

Ouderbijdrage

Lees meer