Overzicht informatie voor ouders

Informatie voor ouders

eeneen

1.1

Notre Dame, Eigenwijs leren, Leren op eigen wijze

Wij willen onze leerlingen een leer- en leefomgeving bieden die prikkelt om te leren. Waarin versterking van het zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden voorop staan. Een leeromgeving die uw kind keuzevrijheid biedt, eigen verantwoordelijkheid stimuleert en die aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Passend bij de tijd en bij de technologische mogelijkheden die er zijn. Hiermee denken we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen te verhogen. En daarmee de basis te versterken voor hun verdere ontwikkeling.

Open schoolklimaat
We zijn een kleinschalige school, waarin iedereen elkaar kent en wil kennen. De lijnen zijn kort, de communicatie is helder en direct. We zien en waarderen al onze leerlingen en elkaar. Er is een open schoolklimaat. Wij streven ernaar om de leef- en leeromgeving zo in te richten dat uw kind het beste uit zichzelf haalt, individueel en samen met anderen. Ons docententeam werkt vanuit enthousiasme en grote betrokkenheid. We hebben speciaal aandacht voor een veilig sociaal klimaat en een heldere structuur.

Lerende organisatie
We willen een lerende organisatie zijn. Wat geldt voor onze leerlingen, geldt ook voor iedereen die op Notre Dame werkt. De mensen vormen de schakels in onze organisatie. Iedereen draagt vanuit zijn of haar eigen rol verantwoordelijkheid voor het eigen deel en voor het geheel.

Lees meer
eentwee

1.2

Onze visie op leren

Lees meer
tweevier

2.4

Leerjaar 3

Lees meer
drieeen

3.1

Coaches

Bij ons krijgen leerlingen keuzes en vrijheden. Goede begeleiding is hierbij belangrijk. De coaches begeleiden uw kind bij zijn persoonlijke leerproces. Zij helpen bij het maken van keuzes en het bepalen van doelen. Zo kan uw kind steeds beter zijn eigen weg vinden.

Eigenwijs leren
In alle leerjaren werken we met het concept Eigenwijs leren. Hierbij passen wij het onderwijs aan de talenten en vaardigheden van uw kind aan in plaats van andersom. Binnen Eigenwijs leren heeft elk leerjaar zes basisgroepen. Elke dag begint en eindigt onder leiding van de coach van uw kind.

Wekelijks heeft elke leerling een individueel gesprek met zijn coach. Hierin ontvangt uw kind begeleiding bij zijn persoonlijke leerroute. U kunt altijd als toehoorder aansluiten bij het coachgesprek.

Driehoeksgesprekken
Verder zijn er elk schooljaar twee driehoeksgesprekken tussen u, uw kind en zijn coach. Deze gesprekken vinden plaats aan het begin en halverwege het schooljaar.

Decanen
Decanen geven voorlichting en informatie over de profiel- en beroepskeuze die leerlingen moeten maken. Uw kind kan elke dag bij de decanen terecht. Zelf kunt u ook een afspraak maken met een decaan. Dit kan via deze link: email.

Lees meer
drietwee

3.2

Faalangst en examenvrees

Leerlingen die door toetsen of ander schoolwerk zo gespannen raken dat ze slechtere resultaten behalen dan van hen verwacht mag worden, kunnen last hebben van faalangst. De school biedt een groepscursus voor leerlingen die hierdoor in hun presteren of functioneren op school belemmerd worden. Daarnaast zijn er individuele trajecten mogelijk.

Met het naderen van het centraal schriftelijk eindexamen in leerjaar 5 neemt bij sommige leerlingen de spanning zo toe dat dit hun presteren dreigt te belemmeren. Er kan dan sprake zijn van examenvrees. Daarom verzorgen we in de bovenbouw een training waarin die leerlingen leren omgaan met examenvrees. Heeft uw zoon of dochter last van faalangst of examenvrees, neem dan contact op met de coach.

Lees meer
driedrie

3.3

Time-out

Leerlingen hebben soms behoefte aan een rustige, kleinschalige werkplek waar ze onder toezicht een tijdje alleen kunnen werken. Dit kan in de Time-outvoorziening. Als deelname aan onderwijssituaties samen met andere leerlingen voor uw kind te veel spanning of ongemak oplevert, kan hij of zij erover praten met de Time-outbegeleider. Het kan ook zijn dat uw kind behoefte heeft aan een check-in aan het begin of check-out of aan het einde van de dag. Dit kan ook in de Time-out. De Time-outvoorziening is iedere dag open en er is altijd een Time-outmedewerker aanwezig.

Lees meer
drievier

3.4

Bijlesnetwerk

In samenwerking met Bijlesnetwerk biedt Notre Dame de mogelijkheid aan om op school huiswerkbegeleiding en bijles te volgen. Door de begeleiding van Bijlesnetwerk kunnen we leerlingen ook na schooltijd blijven ondersteunen met de lesstof. Bijlesnetwerk heeft nauw contact met alle coaches en docenten op Notre Dame. Begeleiders zijn daarom altijd goed op de hoogte van de situatie van elke leerling. Zij kunnen ondersteuning bieden bij planning, aanleren van leerstrategieën en huiswerk maken. Leerlingen leren zelfstandig aan de slag te gaan en gaan uiteindelijk met meer plezier naar school.

Binnen Eigenwijs Leren heb je eigenlijk geen huiswerkbegeleiding nodig. Heb je toch moeite met bijvoorbeeld huiswerk plannen of weet je niet goed hoe je het leren moet aanpakken, praat er dan over met je coach.

Huiswerkbegeleiding

Vindt uw kind het thuis lastig om zelfstandig aan de slag te gaan? Of heeft uw zoon of dochter moeite met het plannen van het huiswerk? Huiswerkbegeleiding van Bijlesnetwerk kan hierbij helpen. Uw kind volgt de huiswerkbegeleiding gewoon op school. De begeleiding wordt verzorgd door zorgvuldig geselecteerde begeleiders die dicht bij de belevingswereld van leerlingen staan en hen daardoor goed kunnen inspireren en motiveren.

Bijles

Kan uw zoon of dochter een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Lyceo biedt één-op-één bijles aan op Notre Dame voor het vak waar de leerling net iets meer moeite mee heeft! Een ervaren persoonlijke begeleider gaat met uw kind aan de slag om achterstanden in te halen. Helemaal in zijn of haar eigen tempo! Voordat u het weet, is uw zoon of dochter weer helemaal bij met de rest van de klas.

Meer weten?

Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijles bekijk onze vestiging of neem contact op met Raven van der Vegt op 06-12475120 of : raven.vandervegt@lyceo.nl

Op Lyceo.nl vindt u uiteraard ook meer informatie over de diensten van Lyceo.

Lyceo Extra

Lyceo zet zich actief in voor gelijke kansen in het onderwijs. Met het Lyceo Extra-programma biedt Lyceo dagelijks kosteloos ondersteuning aan honderden kinderen die dat nodig hebben. Wat Lyceo nog meer doet? Kijk op Lyceo Extra.

Lees meer
drievijf

3.5

Gezondheid

Op school houden we ook de gezondheid van uw kind in de gaten. Daarvoor zijn bij Notre Dame verschillende experts in dienst. Bij onze zorgtaken krijgen we ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid. Verder zijn er speciale regelingen voor leerlingen voor die niet altijd de reguliere lessen kunnen volgen, bijvoorbeeld wegens dyslexie of aandoeningen als ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Wij willen dat al onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Lees meer
driezes

3.6

Passend Onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Ons doel is dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Onze school biedt daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben.

Welke leerlingen vallen onder Passend Onderwijs?

Leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, autisme, maar ook leerlingen met een fysieke beperking waaronder bijvoorbeeld leerlingen die slechthorend zijn of langdurig ziek zijn. Voor leerlingen met Dyslexie is een aparte ouderwerkgroep op onze school.

Lees meer
driezeven

3.7

Schoolondersteuningsprofiel

Lees meer
drieacht

3.8

Dyslexieprotocol

Lees meer
drienegen

3.9

Meldcode

Lees meer
viernul

4.0

Antipestprotocol

Notre Dame wil een school zijn waar iedereen,leerling en medewerker, zich veilig voelt. Respect voor elkaar, gekend enerkend worden zijn daarbij belangrijke basiswaarden. Om een veilig en prettigleer- en leefklimaat op school te realiseren is het van groot belang omaandacht te hebben voor onze omgangsvormen en dat deze altijd bespreekbaarzijn. Tegelijkertijd realiseren we ons dat pesten ook op onze school voorkomten dat in die situatie de veiligheid van een of meerdere mensen niet isgegarandeerd. Daarom zullen wij, wanneer pestgedrag aan de orde is, in allegevallen handelend optreden.

In ons antipestprotocol beschrijven we dewijze waarop Notre Dame omgaat met pestgedrag. Wat verstaan wij onder pesten,wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de verschillende betrokkenen, watkunnen we preventief doen om pesten te voorkomen, hoe gaan we te werk wanneerer sprake is van een pestsituatie? Dit alles met als doel een zo veiligmogelijke school creëren voor elke leerling en elke medewerker.

Lees meer
vierdrie

4.3

Absent melden

Bij schoolverzuim gelden de volgende afspraken:

Voor absentiemelding via e-mail klik dan hier.

  1. Is uw kind te ziek om naar school te gaan? Dan geeft u dit zo snel mogelijk telefonisch door via telefoonnummer 024-322 9337.
  2. Wordt uw kind op school ziek? Dan zoeken wij telefonisch contact met u. Lukt dit niet, dan sturen wij een e-mail om te melden dat uw kind ziek naar huis is gegaan. Uw kind krijgt dit formulier mee, waarbij wij stukje bij A hebben ingevuld.
  3. Zodra uw kind weer beter is en op school komt, levert hij of zij dit formulier in bij de receptie. Het is bedoeling dat u het deel bij B invult en ondertekent.
  4. Bezoek van uw kind aan tandarts, huisarts, orthodontist of medisch specialist kunt u melden per telefoon of via dit formulier. Doe dit vóórdat uw kind de afspraak heeft. Hiervoor is ruimte bij punt C op hetzelfde formulier.
  5. Dit formulier is niet bedoeld voor andere soorten van schoolverzuim, zoals verlof vanwege familieomstandigheden. Dit vraagt u aan via een speciaal formulier, namelijk ‘Aanvraag verlof’. Dit ingevulde formulier stuurt u naar de schoolleider. Voor leerjaar 1, leerjaar 2 en leerjaar 3: Tim Gijsberts, e-mailadres:  t.gijsberts@notredame.nl Voor leerjaar 4 en 5  Inge van Doorn, e-mailadres:  i.vandoorn@notredame.nl
Lees meer
vijftwee

5.2

Ouderraad - OR

Ouderraad

De school vindt een goede samenwerking met ouders belangrijk. Omdat de vorming van het kind het resultaat is van de totale opvoeding, dient er een goede afstemming te zijn tussen de ouders en de school. Elke ouder heeft verschillende mogelijkheden om het contact met de school te onderhouden en kan daardoor de individuele belangen van zijn of haar kind behartigen. Er zijn echter aspecten van algemene aard die door de Ouderraad besproken worden in aanwezigheid van een lid van de schoolleiding. Doel van de Ouderraad is de belangen te behartigen van de ouders en hun kinderen in hun relatie tot de gehele school. De Ouderraad organiseert ieder jaar een thema-avond over een actueel thema dat school en ouders bezig houdt. Over het tijdstip en onderwerp zult u nog nader worden geïnformeerd.

Samenstelling ouderraad

De Ouderraad bestaat uit +/- vijftien leden. Uit hun midden worden een voorzitter en een secretaris gekozen. Het streven is om minimaal twee oudervertegenwoordigers te hebben van elk leerjaar op basis van vrijwilligheid. Selectie van kandidaat-leden heeft plaats in overleg tussen schoolleiding en de voorzitter van de ouderraad. Criteria zijn leerjaar, geografische herkomst en een zo evenwichtig mogelijke man/vrouw verdeling. Nieuwe leden worden al voor de eerste vergadering uitgenodigd. De Ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en informeert ouders via de website over de onderwerpen die zijn besproken.

Lees meer
vijfdrie

5.3

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Elk jaar stelt de medezeggenschapsraad een vrijwillige ouderbijdrage voor dat schooljaar vast. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de rijksoverheid niet vergoedt. Daarnaast vragen we per leerjaar bijdragen van ouders/verzorgers voor specifieke activiteiten. De school vraagt geen verplichte ouderbijdrage(n). Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs en examens.

We zijn voornemens om met leerjaar 4 naar Berlijn te gaan, de kosten hiervoor worden apart gefactureerd. Ook factureren we activiteiten voor een beperkte groep leerlingen (b.v. KUA) apart en op een later moment. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad ziet toe op hoe de gelden besteed worden.

Besteding 2023-2024

De medezeggenschapsraad heeft de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 vastgesteld op €95,00. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten zoals onder andere de organisatie rondom de ouderavonden, culturele en extra sportactiviteiten, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les)materialen, kopieeraccount, kluisje, netpay etc.

Voor alle kosten voor het komende jaar kun je hieronder verder lezen.

Lees meer
zes

6.0

Scholenband Malawi

Sinds 2018 heeft Notre Dame een vriendschapsband met Chingale Secundary School in Malawi. Vertegenwoordigers van Notre Dame hebben de school al enkele keren bezocht en gezien met welke problemen ze daar worstelen.

Lees meer
zeven

7.0

Middelbare school gids voor ouders

Lees meer
Lees meer
Design and website powered by: Doks design agency