Overzicht informatie voor ouders

abboneer je op de
nieuwsbrief

Informatie voor ouders

eeneen

1.1

Notre Dame, Eigenwijs leren, Leren op eigen wijze

Wij willen onze leerlingen een leer- en leefomgeving bieden die prikkelt om te leren. Waarin versterking van het zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden voorop staan. Een leeromgeving die uw kind keuzevrijheid biedt, eigen verantwoordelijkheid stimuleert en die aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Passend bij de tijd en bij de technologische mogelijkheden die er zijn. Hiermee denken we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen te verhogen. En daarmee de basis te versterken voor hun verdere ontwikkeling.

Open schoolklimaat
We zijn een kleinschalige school, waarin iedereen elkaar kent en wil kennen. De lijnen zijn kort, de communicatie is helder en direct. We zien en waarderen al onze leerlingen en elkaar. Er is een open schoolklimaat. Wij streven ernaar om de leef- en leeromgeving zo in te richten dat uw kind het beste uit zichzelf haalt, individueel en samen met anderen. Ons docententeam werkt vanuit enthousiasme en grote betrokkenheid. We hebben speciaal aandacht voor een veilig sociaal klimaat en een heldere structuur.

Lerende organisatie
We willen een lerende organisatie zijn. Wat geldt voor onze leerlingen, geldt ook voor iedereen die op Notre Dame werkt. De mensen vormen de schakels in onze organisatie. Iedereen draagt vanuit zijn of haar eigen rol verantwoordelijkheid voor het eigen deel en voor het geheel.

Lees meer
eentwee

1.2

Onze visie op leren

Lees meer
tweeeen

2.1

Algemeen

De lestijden voor leerjaar 1, 2 en 3 zijn als volgt:
08.45-09.15 Basisgroepbijeenkomst

09.15-10.45 Blok 1

10.45-11.15 Pauze

11.15-12.45 Blok 2

12.45-13.15 Pauze

13.15-14.45 Blok 3

14.45-15.00 Basisgroepbijeenkomst

De lestijden voor leerjaar 4 en 5 zijn als volgt:
1e lesuur 08.30 -  09.15 uur
2e lesuur 09.15 -  10.00 uur
3e lesuur 10.00 -  10.45 uur

Pauze 10.45 -  11.15 uur

4e lesuur 11.15 -  12.00 uur
5e lesuur 12.00 -  12.45 uur

Pauze 12.45 -  13.15 uur

6e lesuur 13.15 -  14.00 uur
7e lesuur 14.00 -  14.45 uur

Pauze 14.45 -  15.00 uur

8e lesuur 15.00 -  15.45 uur
9e lesuur 15.45 -  16.30 uur

Lees meer
drieeen

3.1

Mentoren en coaches

Bij ons krijgen leerlingen keuzes en vrijheden. Goede begeleiding is hierbij belangrijk. Coaches en mentoren begeleiden uw kind bij zijn persoonlijke leerproces. Zij helpen bij het maken van keuzes en het bepalen van doelen. Zo kan uw kind steeds beter zijn eigen weg vinden.

Eigenwijs leren
In leerjaar 1,2 en 3 werken we met het concept Eigenwijs leren. Hierbij passen wij het onderwijs aan de talenten en vaardigheden van uw kind aan in plaats van andersom. Binnen Eigenwijs leren heeft elk leerjaar zes basisgroepen. Elke dag begint en eindigt onder leiding van de coach van uw kind.

Wekelijks heeft elke leerling een individueel gesprek met zijn coach. Hierin ontvangt uw kind begeleiding bij zijn persoonlijke leerroute. U kunt altijd als toehoorder aansluiten bij het coachgesprek.

Eigen mentor
In leerjaar 4 en 5 heeft iedere leerling een eigen mentor. Iedere klas heeft twee mentoren, dus elke mentor is verantwoordelijk voor 12 tot 15 leerlingen uit dezelfde klas. Deze mentor begeleidt uw kind tijdens de mentoruren. Als dat nodig is, voert de mentor individuele gesprekken met uw kind. Soms zijn er themabijeenkomsten of speciale workshops.

Driehoeksgesprekken
Verder zijn er elk schooljaar twee driehoeksgesprekken tussen u, uw kind en zijn coach of mentor. Deze gesprekken vinden plaats aan het begin en halverwege het schooljaar.

Decanen
Decanen geven voorlichting en informatie over de profiel- en beroepskeuze die leerlingen moeten maken. Uw kind kan elke dag bij de decanen terecht. Zelf kunt u ook een afspraak maken met een decaan. Dit kan via email.

Lees meer
drietwee

3.2

Faalangst en examenvrees

Leerlingen die door toetsen of ander schoolwerk zo gespannen raken dat ze slechtere resultaten behalen dan van hen verwacht mag worden, kunnen last hebben van faalangst. De school biedt een groepscursus voor leerlingen die hierdoor in hun presteren of functioneren op school belemmerd worden. Daarnaast zijn er individuele trajecten mogelijk.
Met het naderen van het centraal schriftelijk eindexamen in leerjaar 5 neemt bij sommige leerlingen de spanning zo toe dat dit hun presteren dreigt te belemmeren. Er kan dan sprake zijn van examenvrees. Daarom verzorgen we in de bovenbouw een training waarin die leerlingen leren omgaan met examenvrees. Heeft uw zoon of dochter last van faalangst of examenvrees, neem dan contact op met de coach of mentor.

Lees meer
driedrie

3.3

Time-out

Leerlingen hebben soms behoefte aan een rustige, kleinschalige werkplek waar ze onder toezicht een tijdje alleen kunnen werken. Dit kan in de Time-outvoorziening. Als deelname aan onderwijssituaties samen met andere leerlingen voor uw kind te veel spanning of ongemak oplevert, kan hij of zij erover praten met de Time-outbegeleider. Het kan ook zijn dat uw kind behoefte heeft aan een check-in aan het begin of check-out of aan het einde van de dag. Dit kan ook in de Time-out. De Time-outvoorziening is iedere dag open en er is altijd een Time-outmedewerker aanwezig.

Lees meer
drievier

3.4

Bijlesnetwerk

Leerlingen in leerjaar 4 en 5 kunnen gebruikmaken van ons Bijlesnetwerk. Dit netwerk verzorgt professionele huiswerkbegeleiding. Het Bijlesnetwerk helpt leerlingen met plannen, leerstrategieën aanleren en huiswerk maken. De bijlesgroepen zijn klein, zodat de begeleider uw kind persoonlijk aandacht kan geven en de stof per vak duidelijk kan uitleggen. Zo leert uw zoon of dochter zelfstandig aan de slag te gaan. Het Bijlesnetwerk is elke schooldag aanwezig van 14.45 tot 17.30 uur. Meer weten? Stuur een e-mail naar notredame@bijlesnetwerk.nl.

Hulp met leren en plannen is een integraal onderdeel van Eigenwijs leren. Daarom komt het Bijlesnetwerk geleidelijk aan te vervallen met de invoering van dit nieuwe systeem. Heeft uw kind in leerjaar 1, 2 en 3 moeite met het plannen van het huiswerk of het aanleren van leerstrategieën? Ga hierover dan in gesprek met zijn of haar coach.

Lees meer
drievijf

3.5

Gezondheid

Op school houden we ook de gezondheid van uw kind in de gaten. Daarvoor zijn bij Notre Dame verschillende experts in dienst. Bij onze zorgtaken krijgen we ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid. Verder zijn er speciale regelingen voor leerlingen voor die niet altijd de reguliere lessen kunnen volgen, bijvoorbeeld wegens dyslexie of aandoeningen als ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Wij willen dat al onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Op school houden we ook de gezondheid van uw kind in de gaten. Daarvoor zijn bij Notre Dame verschillende experts in dienst. Bij onze zorgtaken krijgen we ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid. Verder zijn er speciale regelingen voor leerlingen voor die niet altijd de reguliere lessen kunnen volgen, bijvoorbeeld wegens dyslexie of aandoeningen als ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Wij willen dat al onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Gezondheidsonderzoek
In leerjaar 2 heeft uw kind een gesprek met de schoolverpleegkundige. Tijdens dit gesprek beantwoordt uw kind een vragenlijst. Vragen gaan bijvoorbeeld over leefstijl – voeding, beweging en slaap – en over de omgang met anderen. Ook kijkt de verpleegkundige naar de lengte, groei en lichaamshouding van uw kind. Als de verpleegkundige het nodig vindt, krijgt uw kind een vervolgonderzoek bij de jeugdarts. De GGD Gelderland-Zuid ondersteunt de school bij het opsporen van gezondheidsproblemen bij leerlingen en probeert deze ook te voorkomen.

Voor vragen over activiteiten van de GGD Gelderland-Zuid kunt u contact opnemen met:
GGD Gelderland-Zuid, afdeling Jeugdgezondheidszorg via 024 - 329 72 97 (maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 14.00 uur); info@ggdgelderlandzuid.nl.

Intern Zorgadviesteam
Het Intern Zorgadviesteam (IZAT) van Notre Dame bestaat uit een zorgcoördinator, ASS-coördinator, een begeleider Passend Onderwijs en een counselor. Het IZAT adviseert en ondersteunt coaches, mentoren, afdelingsleiders en schoolleiding bij de zorg voor en ondersteuning aan leerlingen. Als coaches of mentoren er in de omgang met leerlingen even niet uitkomen, schakelen ze – via de afdelingsleider – het IZAT in.

Het team werkt samen met schoolarts, schoolverpleegkundige, orthopedagoog, leerplichtambtenaar en maatschappelijk werk. Het IZAT onderhoudt ook nauwe contacten met externe instanties. Op deze instanties doet het IZAT een beroep voor de juiste ondersteuning.

Extern Zorgadviesteam
Verder kent Notre Dame een Extern Zorgadviesteam (EZAT). Het EZAT bestaat uit de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, een maatschappelijk werker en een orthopedagoog. Het team komt een aantal keren per jaar bij elkaar om leerlingen bespreken die complexere zorg nodig hebben.

Leerlingen met dyslexie
Is bij uw kind dyslexie vastgesteld? Dan zijn er in ieder geval de volgende algemene regelingen:
Uw kind krijgt een ‘dyslexiepas’, die de hele schooltijd geldig blijft.
Hij of zij krijgt in alle leerjaren extra tijd voor alle toetsen. Wij maken de toetsen in een aangepast lettertype en een aangepaste lettergrootte.
Ook voor de schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen krijgt uw kind extra tijd. Dit moeten we wel van tevoren aanvragen bij de onderwijsinspectie.
Tijdens de toetsweken voor leerjaar 3, 4 en 5 kan uw kind werken in aparte ruimtes.
Wij kunnen ook bepalen dat uw kind de toetsen in gesproken vorm kan doen (auditieve ondersteuning). Dit mag bij de grote toetsen en tijdens de toetsweken.

Is uw kind onderzocht door een GZ-psycholoog of orthopedagoog? En heeft deze deskundige een testrapport opgesteld met maatregelen die uw kind helpen? Dan gaan we daarmee aan de slag. De maatregelen moeten dan wel praktisch uitvoerbaar zijn.

Leerlingen met een autismespectrumstoornis
Heeft uw kind een autismespectrumstoornis (ASS)? De begeleiding van leerlingen met ASS is een taak van de coach of mentor. Hij of zij krijgt hierbij ondersteuning van de ASS-coördinator. Voor de begeleiding gebruiken wij een ‘bijsluiter’. Dit is een document dat leerling, ouders, mentor, ambulant begeleider en ASS-coördinator samen maken. Er staat in hoe vakdocenten de leerling het beste kunnen begeleiden, bijvoorbeeld bij het maken van open opdrachten. De bijsluiter is een dynamisch document en blijft voortdurend in ontwikkeling.

Daarnaast hebben we richtlijnen opgesteld om de algemene lessen en de communicatie met leerlingen zoveel mogelijk af te stemmen op leerlingen met ASS. (Nieuwe) docenten en het onderwijsondersteunend personeel worden hierin geschoold door de ASS- coördinator. Ook kent onze school een actieve ouderwerkgroep Passend Onderwijs.

We hebben de bijsluiter aanvankelijk ontwikkeld voor kinderen met ASS. Het blijkt ook goed te werken bij kinderen met een andere leerstoornis, zoals als ADD, ADHD en NLD.

Lees meer
driezes

3.6

Passend Onderwijs

Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Ons doel is dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Onze school biedt daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben.

Welke leerlingen vallen onder passend onderwijs?

Leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, autisme, maar ook leerlingen met een fysieke beperking waaronder bijvoorbeeld leerlingen die slechthorend zijn of langdurig ziek zijn. Voor leerlingen met Dyslexie is een aparte ouderwerkgroep op onze school.

Werkwijze

Samen met de mentor/coach wordt er gekeken naar de hulp die nodig is voor uw zoon of dochter. De mentor/coach wordt hierin ondersteunt door de zorgcoördinator. Vanuit het samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen is er een begeleider aangesteld die waar nodig aansluit om mee te denken en advies te geven en de leerlingen begeleidt tijdens het schooljaar.

Bijsluiter

Iedere leerling die valt binnen de zorg van passend onderwijs krijgt bij zijn start op onze school een bijsluiter. De bijsluiter is een document dat wordt samengesteld door de leerling zelf, de ouders, de mentor/coach, begeleider vanuit samenwerkingsverband en zorgcoördinator. In de bijsluiter is beschreven hoe (vak)docenten de leerling het best kunnen begeleiden, bijvoorbeeld bij het maken van open opdrachten. De bijsluiter blijft voortdurend in ontwikkeling. Dit in overleg met de mentor/coach. De bijsluiter kan ervoor zorgen dat de (vak) docent de leerling beter begrijpt.

Ouderwerkgroep passend onderwijs

Soms is het voor ouders lastig om de weg te vinden om die extra ondersteuning te krijgen. Ook is er vaak behoefte om ervaringen te delen met andere ouders. De leerlingen die vallen onder het passend onderwijs hebben vaak nog meer helderheid, structuur en optimale communicatie nodig dan de gemiddelde leerling. De ouderwerkgroep Passend Onderwijs is er onder andere om u op weg te helpen en de school te adviseren vanuit hun eigen ervaringen.

Samenstelling ouderwerkgroep passend onderwijs

De ouderwerkgroep Passend onderwijs is samengesteld uit ouders van leerlingen uit de verschillende jaarlagen die vallen onder het passend onderwijs. Namens school sluit een lid van het zorgteam aan en indien nodig de begeleider Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband. Ieder jaar worden er ouders van nieuwe leerlingen benaderd om aan te sluiten bij deze werkgroep.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De mentor/coach blijft het eerste aanspreekpunt.  Toch kan het zijn dat er aanvullende vragen zijn.  De ouderwerkgroep is laagdrempelig te benaderen voor ouders met vragen. Of dit nu een eventuele hulpvraag  is of een vraag om advies, de vragen kunnen gesteld worden aan de leden van de ouderwerkgroep.  Heb je als ouder een onderwerp dat je graag besproken wilt hebben binnen onze ouderwerkgroep dan kun  je dit onderwerp aan ons doorgeven. Wij agenderen dit punt dan voor de eerstvolgende bijeenkomst.  Indien nodig worden de ouders doorverwezen naar de juiste ondersteuner. Ons e-mailadres is: werkgroeppassendonderwijs@notredame.nl

De ouderwerkgroep vormt ook een klankbordgroep voor de school. Tijdens de bijeenkomsten wordt er vanuit het perspectief van leerlingen uit de verschillende clusters gekeken naar de werkwijze en ontwikkelingen van de school en de invloed die dit mogelijk op de leerlingen vallend onder het passend onderwijs heeft. Er wordt advies gegeven en meegedacht. De zorgcoördinator is een belangrijke schakel bij deze bijeenkomsten. Alle adviezen worden meegenomen naar het schoolbestuur en ingebracht.

Het is een gezellige groep die tijdens hun bijeenkomst ook onderling hun ervaringen deelt. Er is vaak veel herkenning en er worden tips gegeven. Bij een open avond kunnen andere ouders eenmalig aansluiten.

Bijeenkomsten

De ouderwerkgroep komt 4 tot 5 keer per jaar samen. Dit is op een doordeweekse avond om 19.30 uur.

Samenstelling van de ouderwerkgroep passend onderwijs

Ouders van leerlingen uit alle jaarlagen. Ieder jaar vragen we nieuwe ouders vanuit leerjaar 1.

Vanuit de school

Amber van Altena ( lid zorgteam)

Vanuit het samenwerkingsverband VO- VSO Nijmegen

Judy Trouwborst ( begeleider vanuit samenwerkingsverband)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met: werkgroeppassendonderwijs@notredame.nl

Lees meer
driezeven

3.7

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Lees meer
drieacht

3.8

Meldcode

Lees meer
viertwee

4.2

Verlof aanvragen

Lees meer
vierdrie

4.3

Absent melden

Bij schoolverzuim gelden de volgende afspraken:
1. Is uw kind te ziek om naar school te gaan? Dan geeft u dit zo snel mogelijk telefonisch door via telefoonnummer 024-322 9337.
2. Wordt uw kind op school ziek? Dan zoeken wij telefonisch contact met u. Lukt dit niet, dan sturen wij een e-mail om te melden dat uw kind ziek naar huis is gegaan. Uw kind krijgt dit formulier mee, waarbij wij stukje bij A hebben ingevuld.
3. Zodra uw kind weer beter is en op school komt, levert hij of zij dit formulier in bij de receptie. Het is bedoeling dat u het deel bij B invult en ondertekent.
4. Bezoek van uw kind aan tandarts, huisarts, orthodontist of medisch specialist kunt u melden per telefoon of via dit formulier. Doe dit vóórdat uw kind de afspraak heeft. Hiervoor is ruimte bij punt C op hetzelfde formulier.
5. Dit formulier is niet bedoeld voor andere soorten van schoolverzuim, zoals verlof vanwege familieomstandigheden. Dit vraagt u aan via een speciaal formulier, namelijk ‘Aanvraag verlof’. Dit ingevulde formulier stuurt u naar de afdelingsleider. Voor leerjaar 1, 2 en 3 is dit Juliet Wijngaards. Voor leerjaar 3, 4 en 5 is dit Jeanine Petronilia.

Lees meer
viervier

4.4

Vakantierooster

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Lees meer
vijfeen

5.1

Medezeggenschapsraad - MR


Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De Wet Medezeggenschap op Scholen regelt de bevoegdheden van de raad. Vanuit het ministerie komen minder regels en krijgt de school meer autonomie. Het bestuur van de school kan bepaalde beslissingen alleen nemen met instemming van de raad, bijvoorbeeld bij uitbreiding of inkrimping van de school, bij wijziging in het algemeen beleid of bij het vaststellen van het formatieplan en het onderwijsbeleid. Daarnaast vraagt de schoolleiding in veel zaken om advies van de verschillende geledingen van de Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bevordert openheid en transparantie bij besluitvorming, en let op voldoende overleg en draagvlak.

Samenstelling van de MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden: zes uit de personeelsgeleding (zeven personeelsleden vertegenwoordigen zes stemmen), drie uit de oudergeleding en drie uit de leerling-geleding. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Inlichtingen over kandidaatstelling, verkiezing en verdere informatie over bevoegdheden, taken en werkwijze van de MR worden verstrekt door de voorzitter van de MR. Desgewenst stuurt deze een exemplaar van het reglement toe.

Leden van de MR

Namens de ouders:

 • Dhr. H. Westerbeek
 • Mevr. L. Knuiman

Namens het personeel:

 • Mevr. M. Schoonen
 • Dhr. K. Laurijs
 • Dhr. F. Tarenskeen
 • Dhr. M. Verstappen

Namens het onderwijsondersteunend personeel:

 • Dhr. J. de Kleijn

Namens de leerlingen

 • Joep Leeverink (leerjaar 4)
 • Boas Eerden (leerjaar 4)
 • Britt van Kempen (leerjaar 4)
 • Kila Vloedgraven (leerjaar 4)

De directeur Mevr. Van Deutekom is bij de MR-vergaderingen aanwezig als adviseur.

Dhr. Op Den Buijs is aanwezig als notulant.

Voor vragen of contact ten aanzien van de ouderraad, medezeggenschapsraad of het bestuur van Notre Dame kunt u zich richten tot ons algemeen e-mailadres: info@notredame.nl

Lees meer
vijftwee

5.2

Ouderraad - OR

Ouderraad

De school vindt een goede samenwerking met ouders belangrijk. Omdat de vorming van het kind het resultaat is van de totale opvoeding, dient er een goede afstemming te zijn tussen de ouders en de school. Elke ouder heeft verschillende mogelijkheden om het contact met de school te onderhouden en kan daardoor de individuele belangen van zijn of haar kind behartigen. Er zijn echter aspecten van algemene aard die door de Ouderraad besproken worden in aanwezigheid van een lid van de schoolleiding. Doel van de Ouderraad is de belangen te behartigen van de ouders en hun kinderen in hun relatie tot de gehele school. De Ouderraad organiseert ieder jaar een thema-avond over een actueel thema dat school en ouders bezig houdt. Over het tijdstip en onderwerp zult u nog nader worden geïnformeerd.

Samenstelling ouderraad

De Ouderraad bestaat uit +/- vijftien leden. Uit hun midden worden een voorzitter en een secretaris gekozen. Het streven is om minimaal twee oudervertegenwoordigers te hebben van elk leerjaar op basis van vrijwilligheid. Selectie van kandidaat-leden heeft plaats in overleg tussen schoolleiding en de voorzitter van de ouderraad. Criteria zijn leerjaar/klas, geografische herkomst en een zo evenwichtig mogelijke man/vrouw verdeling. Nieuwe leden worden al voor de eerste vergadering uitgenodigd. De Ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en informeert ouders via de website over de onderwerpen die zijn besproken.

Leden van de ouderraad 2019 - 2020

 • dhr. Sjoerd Quint (voorzitter) tel: 024-3578545
 • dhr. Rolf van Geel
 • dhr. Stefan Verkooijen
 • dhr. Rick Wagenaar
 • dhr. Mischa Wieland
 • mevr. Sheila Boerakker
 • mevr. Janet van der Donk
 • mevr. Heleen Graat
 • mevr. Annalies Jansen
 • mevr. Susan Karam-Derksen
 • mevr. Marlies Kempers
 • mevr. Marlou Klaver
 • mevr. Germine Meuwissen
 • mevr. Jolanda Theeuwes

Namens school:

Dhr. Ed van Loon  tel. 024-3229337 / 06-44496249

BLOG's

Ouderraad 3 oktober 2019

Ouderraad 7 februari 2019

Ouderraad 21 november 2018

Ouderraad 4 oktober 2018

Van alles wat...

Lees meer
vijfdrie

5.3

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Elk jaar stelt de medezeggenschapsraad e vrijwillige ouderbijdrage voor dat schooljaar vast. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de rijksoverheid niet vergoedt. Daarnaast vragen we per leerjaar bijdragen van ouders/verzorgers voor specifieke activiteiten. De school vraagt geen verplichte ouderbijdrage(n). Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs en examens. Wel kan een leerling van wie de ouders/verzorgers (een deel van) de ouderbijdragen niet hebben betaald dan mogelijk niet meedoen aan die activiteiten die uit de bijdragen gefinancierd worden. In dit onwenselijke geval wordt altijd voor een vervangende activiteit gezorgd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad ziet toe op hoe de gelden besteed worden.


Besteding 2019-2020

De medezeggenschapsraad heeft de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op €95. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten zoals onder andere de organisatie rondom de ouderavonden, culturele en extra sportactiviteiten, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les)materialen, kopieeraccount, kluisje, netpay etc.

Per leerjaar vragen we daarnaast voor de volgende activiteiten een (vrijwillige) bijdrage.

Leerjaar 1:

Eenmalige borg kluisje €10,00
Schoolreis €32,50

Leerjaar 2:

Excursie Keulen/Luik €21,50
Driedaags schoolkamp €75,00

Leerjaar 3:

Geen extra activiteiten

Leerjaar 4:

Loopbaanoriëntatie €15,00
Extra culturele activiteiten CKV €15,00

Leerjaar 5:

Excursie Den Haag €20,00
Extra LO activiteiten €20,00
Jaarboek €10,00


Overige kosten

Voor deelname aan de buitenlandse reis of het uitwisselingsprogramma in leerjaar 3 en de buitenland reizen in leerjaar 4 brengt school kosten in rekening. Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een aparte factuur. Als u niet betaalt, kan uw kind niet mee op reis of uitwisseling. De school maakt geen gebruik van sponsoring.

Lees meer