Overzicht informatie voor ouders

abboneer je op de
nieuwsbrief

Informatie voor ouders

eeneen

1.1

Notre Dame, Eigenwijs leren, Leren op eigen wijze

Wij willen onze leerlingen een leer- en leefomgeving bieden die prikkelt om te leren. Waarin versterking van het zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden voorop staan. Een leeromgeving die uw kind keuzevrijheid biedt, eigen verantwoordelijkheid stimuleert en die aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Passend bij de tijd en bij de technologische mogelijkheden die er zijn. Hiermee denken we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen te verhogen. En daarmee de basis te versterken voor hun verdere ontwikkeling.

Open schoolklimaat
We zijn een kleinschalige school, waarin iedereen elkaar kent en wil kennen. De lijnen zijn kort, de communicatie is helder en direct. We zien en waarderen al onze leerlingen en elkaar. Er is een open schoolklimaat. Wij streven ernaar om de leef- en leeromgeving zo in te richten dat uw kind het beste uit zichzelf haalt, individueel en samen met anderen. Ons docententeam werkt vanuit enthousiasme en grote betrokkenheid. We hebben speciaal aandacht voor een veilig sociaal klimaat en een heldere structuur.

Lerende organisatie
We willen een lerende organisatie zijn. Wat geldt voor onze leerlingen, geldt ook voor iedereen die op Notre Dame werkt. De mensen vormen de schakels in onze organisatie. Iedereen draagt vanuit zijn of haar eigen rol verantwoordelijkheid voor het eigen deel en voor het geheel.

Lees meer
eentwee

1.2

Kernpunten van onze visie op leren zijn:

Lees meer
tweeeen

2.1

Algemeen

De lestijden voor klas 1 en 2 zijn als volgt:
8.45-9.15 Basisgroepbijeenkomst
9.15-10.45 Blok 1
10.45-11.15 Pauze
11.15-12.45 Blok 2
12.45-13.15 Pauze
13.15-14.45 Blok 3
14.45-15.00 Basisgroepbijeenkomst

De lestijden voor klas 3 t/m 5 zijn als volgt:
1e lesuur 08.30 -  09.15 uur
2e lesuur 09.15 -  10.00 uur
3e lesuur 10.00 -  10.45 uur
Pauze 10.45 -  11.15 uur
4e lesuur 11.15 -  12.00 uur
5e lesuur 12.00 -  12.45 uur
Pauze 12.45 -  13.15 uur
6e lesuur 13.15 -  14.00 uur
7e lesuur 14.00 -  14.45 uur
Pauze 14.45 -  15.00 uur
8e lesuur 15.00 -  15.45 uur
9e lesuur 15.45 -  16.30 uur

Lees meer
tweevier

2.4

Leerjaar 3

Office 365

Magister

Website Internationalisering

Roosterwijzigingen

Profielkeuze: klik op de blauwe knop voor informatie over de profielkeuze.

Bevorderingsnormen: klik op de blauwe knop voor de bevorderingsnormen van klas 3 naar 4.

Lenteschool

Lees meer
tweevijf

2.5

Leerjaar 4

Office 365

Magister

Website internationalisering

Roosterwijzigingen

PTA: klik op de blauwe knop voor het PTA.

Examenreglement: klik op de blauwe knop voor het examenreglement

Loopbaanoriëntatie: klik op de blauwe knop voor informatie over loopbaanoriëntatie.

Bevorderingsnormen: klik op de blauwe knop voor de bevorderingsnormenvan klas 4 naar 5.


Afwezigheidsformulier eindexamen: klik op de blauwe knop voor het 
afwezigheidsformulier eindexamen

Lenteschool

Lees meer
tweezes

2.6

Leerjaar 5

Office 365

Magister

Roosterwijzigingen

PTA: klik op de blauwe knop voor het PTA.

PTA Errata cohort 2017-2019:klik op de blauwe knop voor PTA Errata cohort 2017-2019

Examenreglement: klik op de blauwe knop voor het examenreglement


Afwezigheidsformulier eindexamen: klik op de blauwe knop voor het 
afwezigheidsformulier eindexamen

Examenrooster: nog niet beschikbaar

Lees meer
drieeen

3.1

Mentoren en coaches

Bij ons krijgen leerlingen keuzes en vrijheden.  Goede begeleiding is hierbij belangrijk. Coaches en mentoren begeleiden uw kind bij zijn persoonlijke leerproces. Zij helpen bij het maken van keuzes en het bepalen van doelen. Zo kan uw kind steeds beter zijn eigen weg vinden.

Eigenwijs leren
In leerjaar 1 en 2 werken we met het concept Eigenwijs leren. Hierbij passen wij het onderwijs aan de talenten en vaardigheden van uw kind aan in plaats van andersom. Binnen Eigenwijs leren heeft elk leerjaar zes basisgroepen. Elke dag begint en eindigt onder leiding van de coach van uw kind.

Wekelijks heeft elke leerling een individueel gesprek met zijn coach. Hierin ontvangt uw kind begeleiding bij zijn persoonlijke leerroute. U kunt altijd als toehoorder aansluiten bij het coachgesprek.

Eigen mentor
In leerjaar 3, 4 en 5 heeft iedere leerling een eigen mentor. Iedere klas heeft twee mentoren, dus elke mentor is verantwoordelijk voor 12 tot 15 leerlingen uit dezelfde klas. Deze mentor begeleidt uw kind tijdens de mentoruren. Als dat nodig is, voert de mentor individuele gesprekken met uw kind. Soms zijn er themabijeenkomsten of speciale workshops.

Driehoeksgesprekken
Verder zijn er elk schooljaar twee driehoeksgesprekken tussen u, uw kind en zijn coach of mentor. Deze gesprekken vinden plaats aan het begin en halverwege het schooljaar.

Decanen
Decanen geven voorlichting en informatie over de profiel- en beroepskeuze die leerlingen moeten maken. Uw kind kan elke dag bij de decanen terecht. Zelf kunt u ook een afspraak maken met een decaan. Dit kan via…

Lees meer
drietwee

3.2

Faalangst en examenvrees

Leerlingen die door toetsen of ander schoolwerk zo gespannen raken dat ze slechtere resultaten behalen dan van hen verwacht mag worden, kunnen last hebben van faalangst. De school biedt een groepscursus voor leerlingen die hierdoor in hun presteren of functioneren op school belemmerd worden. Daarnaast zijn er individuele trajecten mogelijk.
Met het naderen van het centraal schriftelijk eindexamen in leerjaar 5 neemt bij sommige leerlingen de spanning zo toe dat dit hun presteren dreigt te belemmeren. Er kan dan sprake zijn van examenvrees. Daarom verzorgen we in de bovenbouw een training waarin die leerlingen leren omgaan met examenvrees. Heeft uw zoon of dochter last van faalangst of examenvrees, neem dan contact op met de coach of mentor.

Lees meer
driedrie

3.3

Time out

Leerlingen hebben soms behoefte aan een rustige, kleinschalige werkplek waar ze onder toezicht een tijdje alleen kunnen werken. Dit kan in de Time-outvoorziening. Als deelname aan onderwijssituaties samen met andere leerlingen voor uw kind te veel spanning of ongemak oplevert, kan hij of zij erover praten met de Time-outbegeleider. Het kan ook dat uw kind behoefte heeft aan een check-in aan het begin of check-out of einde van de dag. Dit kan ook in de Time out. De time-outvoorziening is iedere dag open en er is altijd een Time-outmedewerker aanwezig.

Lees meer
drievier

3.4

Bijlesnetwerk

Leerlingen in leerjaar 3, 4 en 5 kunnen gebruikmaken van ons Bijlesnetwerk. Dit netwerk verzorgt professionele huiswerkbegeleiding. Het Bijlesnetwerk helpt leerlingen met plannen, leerstrategieën aanleren en huiswerk maken. De bijlesgroepen zijn klein, zodat de begeleider uw kind persoonlijk aandacht kan geven en de stof per vak duidelijk kan uitleggen. Zo leert uw zoon of dochter zelfstandig aan de slag te gaan. Het Bijlesnetwerk is elke schooldag aanwezig van 14.45 tot 17.30 uur. Meer weten? Stuur een e-mail naar notredame@bijlesnetwerk.nl.

Hulp met leren en plannen is een integraal onderdeel van Eigenwijs leren. Daarom komt het Bijlesnetwerk geleidelijk aan te vervallen met de invoering van dit nieuwe systeem. Heeft uw kind in leerjaar 1 of 2 moeite met het plannen van het huiswerk of het aanleren van leerstrategieën? Ga hierover dan in gesprek met zijn of haar coach.

Lees meer
drievijf

3.5

Gezondheid

Op school houden we ook de gezondheid van uw kind in de gaten. Daarvoor zijn bij Notre Dame verschillende experts in dienst. Bij onze zorgtaken krijgen we ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid. Verder zijn er speciale regelingen voor leerlingen voor die niet altijd de reguliere lessen kunnen volgen, bijvoorbeeld wegens dyslexie of aandoeningen als ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Wij willen dat al onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Op school houden we ook de gezondheid van uw kind in de gaten. Daarvoor zijn bij Notre Dame verschillende experts in dienst. Bij onze zorgtaken krijgen we ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid. Verder zijn er speciale regelingen voor leerlingen voor die niet altijd de reguliere lessen kunnen volgen, bijvoorbeeld wegens dyslexie of aandoeningen als ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Wij willen dat al onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Gezondheidsonderzoek
In leerjaar 2 heeft uw kind een gesprek met de schoolverpleegkundige. Tijdens dit gesprek beantwoordt uw kind een vragenlijst. Vragen gaan bijvoorbeeld over leefstijl – voeding, beweging en slaap – en over de omgang met anderen. Ook kijkt de verpleegkundige naar de lengte, groei en lichaamshouding van uw kind. Als de verpleegkundige het nodig vindt, krijgt uw kind een vervolgonderzoek bij de jeugdarts. De GGD Gelderland-Zuid ondersteunt de school bij het opsporen van gezondheidsproblemen bij leerlingen en probeert deze ook te voorkomen.

Voor vragen over activiteiten van de GGD Gelderland-Zuid kunt u contact opnemen met:
GGD Gelderland-Zuid, afdeling Jeugdgezondheidszorg via 024 - 329 72 97 (maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 14.00 uur); info@ggdgelderlandzuid.nl.

Intern Zorgadviesteam
Het Intern Zorgadviesteam (IZAT) van Notre Dame bestaat uit een zorgcoördinator, ASS-coördinator, een begeleider Passend Onderwijs en een counselor. Het IZAT adviseert en ondersteunt coaches, mentoren, afdelingsleiders en schoolleiding bij de zorg voor en ondersteuning aan leerlingen. Als coaches of mentoren er in de omgang met leerlingen even niet uitkomen, schakelen ze – via de afdelingsleider – het IZAT in.

Het team werkt samen met schoolarts, schoolverpleegkundige, orthopedagoog, leerplichtambtenaar en maatschappelijk werk. Het IZAT onderhoudt ook nauwe contacten met externe instanties. Op deze instanties doet het IZAT een beroep voor de juiste ondersteuning.

Extern Zorgadviesteam
Verder kent Notre Dame een Extern Zorgadviesteam (EZAT). Het EZAT bestaat uit de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, een maatschappelijk werker en een orthopedagoog. Het team komt een aantal keren per jaar bij elkaar om leerlingen bespreken die complexere zorg nodig hebben.

Leerlingen met dyslexie
Is bij uw kind dyslexie vastgesteld? Dan zijn er in ieder geval de volgende algemene regelingen:
Uw kind krijgt een ‘dyslexiepas’, die de hele schooltijd geldig blijft.
Hij of zij krijgt in alle leerjaren extra tijd voor alle toetsen. Wij maken de toetsen in een aangepast lettertype en een aangepaste lettergrootte.
Ook voor de schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen krijgt uw kind extra tijd. Dit moeten we wel van tevoren aanvragen bij de onderwijsinspectie.
Tijdens de toetsweken voor leerjaar 3, 4 en 5 kan uw kind werken in aparte ruimtes.
Wij kunnen ook bepalen dat uw kind de toetsen in gesproken vorm kan doen (auditieve ondersteuning). Dit mag bij de grote toetsen en tijdens de toetsweken.

Is uw kind onderzocht door een GZ-psycholoog of orthopedagoog? En heeft deze deskundige een testrapport opgesteld met maatregelen die uw kind helpen? Dan gaan we daarmee aan de slag. De maatregelen moeten dan wel praktisch uitvoerbaar zijn.

Leerlingen met een autismespectrumstoornis
Heeft uw kind een autismespectrumstoornis (ASS)? De begeleiding van leerlingen met ASS is een taak van de coach of mentor. Hij of zij krijgt hierbij ondersteuning van de ASS-coördinator. Voor de begeleiding gebruiken wij een ‘bijsluiter’. Dit is een document dat leerling, ouders, mentor, ambulant begeleider en ASS-coördinator samen maken. Er staat in hoe vakdocenten de leerling het beste kunnen begeleiden, bijvoorbeeld bij het maken van open opdrachten. De bijsluiter is een dynamisch document en blijft voortdurend in ontwikkeling.

Daarnaast hebben we richtlijnen opgesteld om de algemene lessen en de communicatie met leerlingen zoveel mogelijk af te stemmen op leerlingen met ASS. (Nieuwe) docenten en het onderwijsondersteunend personeel worden hierin geschoold door de ASS- coördinator. Ook kent onze school een actieve ouderwerkgroep Passend Onderwijs.

We hebben de bijsluiter aanvankelijk ontwikkeld voor kinderen met ASS. Het blijkt ook goed te werken bij kinderen met een andere leerstoornis, zoals als ADD, ADHD en NLD.

Lees meer
viereen

4.1

Verzuimprotocol

Klik op de blauwe knop voor het verzuimprotocol.

Lees meer
viertwee

4.2

Verlof aanvragen

Klik op de blauwe knop voor het verlofaanvraagformulier.

Lees meer
vierdrie

4.3

Absent melden

Bij schoolverzuim gelden de volgende afspraken:
1. Is uw kind te ziek om naar school te gaan? Dan geeft u dit zo snel mogelijk telefonisch door via telefoonnummer 024-322 9337.
2. Wordt uw kind op school ziek? Dan zoeken wij telefonisch contact met u. Lukt dit niet, dan sturen wij een e-mail om te melden dat uw kind ziek naar huis is gegaan. Uw kind krijgt dit formulier mee, waarbij wij stukje bij A hebben ingevuld.
3. Zodra uw kind weer beter is en op school komt, levert hij of zij dit formulier in bij de receptie. Het is bedoeling dat u het deel bij B invult en ondertekent.
4. Bezoek van uw kind aan tandarts, huisarts, orthodontist of medisch specialist kunt u melden per telefoon of via dit formulier. Doe dit vóórdat uw kind de afspraak heeft. Hiervoor is ruimte bij punt C op hetzelfde formulier.
5. Dit formulier is niet bedoeld voor andere soorten van schoolverzuim, zoals verlof vanwege familieomstandigheden. Dit vraagt u aan via een speciaal formulier, namelijk ‘Aanvraag verlof’. Dit ingevulde formulier stuurt u naar de afdelingsleider. Voor 1, 2, 3a en 3b is dit Kiki Goessens. Voor klas 3c, 3d, 4 en 5 is dit Jeanine Petronilia.

Lees meer
vijfeen

5.1

MR


Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De Wet Medezeggenschap op Scholen regelt de bevoegdheden van de raad. Vanuit het ministerie komen minder regels en krijgt de school meer autonomie. Het bestuur van de school kan bepaalde beslissingen alleen nemen met instemming van de raad, bijvoorbeeld bij uitbreiding of inkrimping van de school, bij wijziging in het algemeen beleid of bij het vaststellen van het formatieplan en het onderwijsbeleid. Daarnaast vraagt de schoolleiding in veel zaken om advies van de verschillende geledingen van de Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bevordert openheid en transparantie bij besluitvorming, en let op voldoende overleg en draagvlak.

Samenstelling van de MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden: zes uit de personeelsgeleding (zeven personeelsleden vertegenwoordigen zes stemmen), drie uit de oudergeleding en drie uit de leerling-geleding. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Inlichtingen over kandidaatstelling, verkiezing en verdere informatie over bevoegdheden, taken en werkwijze van de MR worden verstrekt door de voorzitter van de MR. Desgewenst stuurt deze een exemplaar van het reglement toe.

Leden van de M.R.

Namens de ouders:

 • Dhr. H. Westerbeek
 • Mevr. M. Gijsbers
 • Mevr. L Knuiman
 • Mevr. M. Schmidt

Namens het personeel:

 • Mevr. Van Altena
 • Mevr. Burgers
 • Dhr. Degen
 • Dhr. De Kleijn
 • Mevr. Schoonen
 • Dhr. Verstappen

Namens de leerlingen

 • Ilyasse Ouanani (klas 5)
 • Marleen Jansen (klas 4)
 • Loïc Meijer (klas 4)

De directeur Mevr. Van Deutekom is bij de MR-vergaderingen aanwezig als adviseur. Dhr. Op Den Buijs is aanwezig als notulant.

Lees meer
vijftwee

5.2

Ouderraad

Samenstelling ouderraad


De Ouderraad bestaat uit +/- vijftien leden. Uit hun midden worden een voorzitter en een secretaris gekozen. Het streven is om minimaal twee oudervertegenwoordigers te hebben van elk leerjaar op basis van vrijwilligheid. Selectie van kandidaat-leden heeft plaats in overleg tussen schoolleiding en de voorzitter van de ouderraad. Criteria zijn leerjaar/klas, geografische herkomst en een zo evenwichtig mogelijke man/vrouw verdeling. Nieuwe leden worden al voor de eerste vergadering uitgenodigd. De Ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en informeert ouders via de website over de onderwerpen die zijn besproken.

Leden van de ouderraad 2018 - 2019

 • dhr. Sjoerd Quint (voorzitter) tel: 024-3578545
 • dhr. Erwin Basten
 • mevr. Sheila Boerakker
 • dhr. Paul Braam
 • mevr. Janet van der Donk
 • dhr. Rolf van Geel
 • mevr. Heleen Graat
 • mevr. Annalies Jansen
 • mevr. Susan Karam-Derksen
 • mevr. Marlies Kempers
 • mevr. Marlou Klaver
 • mevr. Marion Maassen
 • mevr. Germine Meuwissen
 • mevr. Gea Pasker
 • mevr. Jolanda Theeuwes
 • dhr. Stefan Verkooijen
 • dhr. Rick Wagenaar
 • dhr. Mischa Wieland

Namens school: dhr. Ed van Loon tel. 024-3229337 / 06-44496249

BLOG

Ouderraad 21 november 2018

N.a.v. de vorige vergadering

Examenbundels: bij sommige vakken zat vorig schooljaar een examenbundel in het boekenpakket. Dit schooljaar is dit niet meer het geval en bij enkele vakken wordt leerlingen nu gevraagd deze zelf aan te schaffen. Dit kan een onverwacht hoge uitgave zijn voor ouders. De school is niet voornemens de bundels verplicht te stellen.

Pauzesport: deze populaire sportieve break van de dag voor de 1e en 2e klassen is nog niet structureel ingevoerd. Wél is er voor de leerlingen op dinsdag- en vrijdagochtend een trefbalcompetitie, waar de leerlingen reikhalzend naar uitkijken.

Leerlingen huidige 3e klassen géén Eigenwijs leren in schooljaar 2019-2020: de school heeft, na overleg met medewerkers, ouders en leerlingen van de huidige 3e klassen, besloten dat de huidige leerlingen van de 3e klas in schooljaar 2019-2020 niet volgens het nieuwe concept van Eigenwijs leren zullen gaan werken. Dat betekent voor hen dus voortzetting van het bij hun bekende onderwijsconcept. De OR waardeert de zorgvuldigheid die de schoolleiding bij deze besluitvorming heeft gevolgd door de betrokken partijen te horen in deze.

Vervolg ervaringen Eigenwijs leren en afspraken en toezicht Leerplein: in november is er weer een Klankbordgroep georganiseerd voor ouders van de leerjaren 1 en 2.  De opkomst was groot; ongeveer 100 ouders. Terugkoppeling zal nog plaatsvinden door de school. Wat duidelijk naar voren kwam is dat met name de ouders en leerlingen van de 1e klassen erg te spreken zijn over de eerste maanden. Wel bleken ouders zich nog wat zorgen te maken over zicht op de voortgang en vorderingen van hun kind. En de lange tijd die er veelal zit tussen het inleveren van een “einddoel-toetsing” en de beoordeling door de docent daarvan. Dit blijkt niet terug te zien te zijn in de learning portal van Kunskapsskolan. De schoolleiding beaamt dit en is wat dit laatste betreft met Kunskapsskolan in gesprek om te bekijken welke verbeteringen er op dit vlak mogelijk zijn.

Een aantal ouders van de 2e klassen gaven aan dat hun kinderen erg moeten wennen en soms moeite hebben met de veranderingen. Zo worden bijv. de toetsweek en cijfers gemist.

Op het leerplein kan het soms druk zijn waardoor er geluidsoverlast is voor de leerlingen van klas 3 en 4 en 5. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om deze overlast te reduceren, bijv. door andere ruimtes ter beschikking te stellen aan leerlingen van klas 3, 4 en 5. Daarnaast is er op 4 dagen een extra medewerker op het leerplein van leerjaar 1 en 2 ingezet zodat de begeleiding daar geïntensiveerd kan worden. De OR is hier blij mee.

Plusuren: omdat de tijd van een les is teruggegaan van 50 naar 45 minuten, komt de verplichte onderwijstijd in het gedrang (10% minder lestijd). Dit wordt nu opgevangen door het aanbieden van Plusuren. Echter staan deze aan het einde van de schooldag ingeroosterd. Dat betekent dat de leerlingen soms daarvoor 2 lesuren moeten wachten op school. Geen ideale situatie. De school gaat dan ook kijken hoe meer lessen te kunnen gaan aanbieden in het reguliere rooster.

Monitoring: Lenteschool en Rekentoets: ook dit schooljaar hebben leerlingen van het 3e, 4e en 5e jaar weer de mogelijkheid deel te nemen aan de lenteschool in het Kandinsky College in de 1e week van de meivakantie (dinsdag 23 t/m vrijdag 26 april 2019).  

De verplichte rekentoets gaat er dan echt aankomen. Voor de huidige 4e en 5e klassen heeft de uitslag ervan nog geen gevolg voor examendeelname en -uitslag. Dit gaat wel het geval zijn voor de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 (en later) examen gaan doen.

Data Open Avond/Dag en thema-avond: in 2019 zal de OR wederom vertegenwoordigd zijn op de Open Avond (donderdag 14-02) en de Open Dag (zaterdag 16-02).

De Thema-avond is i.v.m. Witte Donderdag verplaatst naar 16 april. De organisatie ervan ligt in handen van de OR. Zodra het team bekend is zal de OR hiervan haar achterban op de hoogte brengen.

De volgende vergadering van de ouderraad is woensdag 30 januari 2019

Paul Braam, lid van de ouderraad

BLOG

Ouderraad 4 oktober 2018

Grote betrokkenheid

Dat veel ouders betrokken zijn bij de Notre Dame blijkt onder meer uit de grote belangstelling voor de ouderraad (OR). Nog nooit was de groep zo groot, 20 ouders met een ruime afvaardiging uit alle leerjaren. Een mooie start bij de eerste vergadering van dit schooljaar. Zie ook de foto van de nieuwe ouderraad.

Eigenwijs leren

Die betrokkenheid blijkt ook als het gaat over de eerste ervaringen met ‘Eigenwijs leren’ dat in leerjaar 1 en 2 is ingevoerd. In de herfstperiode komt een eerste evaluatie. Wat opvalt, is dat 1e jaars het nieuwe systeem goed oppakken. Dat geldt ook voor de 2e jaars, maar er zijn ook leerlingen die hier (nog) moeite mee hebben. Ze moeten erg wennen aan de verandering.

Binnenkort wordt het besluit genomen of leerjaar 3 en 4 volgend schooljaar overgaan op het ‘Eigenwijs leren’. Een van de voorwaarden is dat leerjaar 4 geen risico loopt met het oog op de examens.

In leerjaar 4 en 5 merken ze inhoudelijk weinig van de veranderingen. Wat zij vooral lastig vinden is dat een aantal ruimten waar zij veel gebruik van maken zoals de mediatheek, kleiner is geworden. Er wordt gekeken hoe dit gevoel van ‘territoriumverlies’ opgepakt kan worden.

Ook voor docenten was het live gaan, na drie jaar voorbereiden spannend. De praktijk is altijd weerbarstig! De betrokkenheid van docenten is heel groot en teams zoeken steeds naar goede oplossingen, ook dat past bij ‘Eigenwijs leren’!

Nieuw telefoonbeleid

Alle leerlingen en waarschijnlijk ook hun ouders zijn betrokken bij het nieuwe telefoonbeleid. Bij de voorbereiding zijn veel scenario’s de revue gepasseerd. Een onderwerp waarover de meningen ook behoorlijk uiteen liepen. Wel was duidelijk dat de aanvang van het nieuwe schooljaar hét moment was om te starten met een nieuw beleid. Bij aanvang gaf het (veel) gemor, vooral bij de oudere leerlingen. Maar nu, een paar weken verder, werpt het nieuwe beleid zijn vruchten af. Tijdens de lessen liggen er geen mobieltjes meer op tafel en is de afleiding door het mobieltje flink afgenomen. Er vinden goede gesprekken plaats over dit onderwerp tussen leerlingen en docenten. Leerlingen begrijpen de maatregel, maar blijven niet enthousiast. Controle en handhaving blijven dus nodig. Notre Dame is een van de koplopers, bij steeds meer scholen en opleidingen wordt de mobiel uit de klas verbannen.

Lees meer
zesvijf

6.5

Klachtenregeling

Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens
Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel (zoals bijvoorbeeld het zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets van het schoolexamen), kan de school maatregelen treffen. In het Eind-examenbesluit (een wettelijke regeling) staat dat de directeur van de school bijvoorbeeld het cijfer 1 kan toekennen, of deelname aan een toets kan ontzeggen, ingeval sprake is van enige onregelmatigheid. De te nemen maatregel is afhankelijk van de aard en de ernst van de onregelmatigheid waaraan de leerling zich schuldig heeft gemaakt. Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die op grond van het voorgaande door de school is genomen, kan de leerling het handelen van de school ter discussie stellen. In de eerste plaats kan dit door bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de schoolberoepscommissie, bezwaar te maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan de leerling tegen de beslissing in beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen. Deze commissie is, net als de klachtencommissie, ingesteld door het Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs en bestaat uit onafhankelijke commissieleden. De commissie beoordeelt naar aanleiding van de door de leerling en de school ingebrachte argumenten of de beslissing van de directeur gerechtvaardigd is en in stand kan blijven. Wanneer de commissie van mening is dat de beslissing niet gerechtvaardigd is, verklaart de commissie het beroep gegrond en vernietigt de commissie de bestreden beslissing. Het oordeel van de commissie is bindend, zodat de school verplicht is om de beslissing na te leven. Een beroep moet worden ingediend door middel van een schriftelijk beroepschrift. De commissie stelt vervolgens de school in de gelegenheid zich te verweren. Wanneer de commissie meer duidelijkheid wenst, kan een hoorzitting worden gehouden waarbij de commissie partijen vragen kan stellen en de partijen over en weer de standpunten voor de commissie kunnen toelichten. De samenstelling en de werkwijze van de commissie is geregeld in het reglement voor de Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen. In het reglement is tevens terug te vinden waar en binnen welke termijn een beroep moet worden ingesteld en op welke wijze en binnen welke termijnen de beroepszaak door de commissie wordt behandeld. Het reglement is te verkrijgen op school. Een beroepschrift moet in beginsel binnen zeven dagen nadat de omstreden beslissing schriftelijk aan de leerling is medegedeeld, worden ingediend op het postadres van de commissie:

Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen
Postbus 40020 - 6504 AA Nijmegen


Bovenschoolse klachtencommissie
Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht. Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook de personeelsleden en het bestuur weten welke procedure wordt gevolgd bij het behandelen van een klacht. De klachtenregeling biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te dienen over (het nalaten van) gedragingen en (het niet nemen van) beslissingen, waarvoor geen andere wettelijke mogelijkheden voor de klager openstaan. Daarnaast heeft de regeling de functie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school, leerlingen en ouders te verbeteren. Meestal kunnen klachten binnen de school worden opgelost door onderling overleg van de direct betrokkenen, of door tussenkomst van de vertrouwenspersoon, de schoolleiding of het bestuur. Als deze partijen er niet samen uitkomen, dan kan de bovenschoolse klachtencommissie ingeschakeld worden. Deze regionale klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken (het Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs) en bestaat uit onafhankelijke commissieleden. De commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het betrokken schoolbestuur en geeft zo nodig advies over te treffen maatregelen. Bij het onderzoek naar een klacht kunnen partijen door de commissie gehoord worden in een hoorzitting. De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid om bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een
docentenvergadering terug te draaien. Het advies van de klachtencommissie is
niet bindend, dat wil zeggen dat een schoolbestuur niet verplicht is een eventueel
advies op te volgen. Van het schoolbestuur wordt in ieder geval een reactie op het advies verwacht. De samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie is geregeld in de klachtenregeling. Ook vindt men in de regeling de wijze waarop een klacht moet worden ingediend en de termijnen waarbinnen de klachtencommissie tot een uitspraak komt. De klachtenregeling is voor belanghebbenden verkrijgbaar op school. Een klacht moet in beginsel binnen een jaar na de gedragingen waarover wordt geklaagd, schriftelijk worden ingediend op het postadres van de commissie:
Klachtencommissie BeVo - Postbus 40020 - 6504 AA Nijmegen

Lees meer
zeven

7.0

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De medezeggenschapsraad heeft de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 vastgesteld op 95 euro. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de rijksoverheid niet vergoedt. Daarnaast vragen we per leerjaar bijdragen van ouders/ verzorgers voor specifieke activiteiten. De school vraagt geen verplichte ouderbijdrage(n). Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs en examens. Wel kan een leerling van wie de ouders/verzorgers (een deel van) de ouderbijdragen niet hebben betaald dan mogelijk niet meedoen aan die activiteiten die uit de bijdragen gefinancierd worden.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad ziet toe op hoe de gelden besteed worden.


Besteding 2018-2019

Hoe besteden we de ouderbijdrage van 95 euro in het schooljaar 2018-2019? U ziet het in dit schema:


Dienst of activiteit

Bedrag in euro’s

ouderinfobulletins/ schoolgids 4,00
ouderavonden 3,00
culturele activiteiten 15,00
extra sportactiviteiten 5,00
gebruik atlassen, woordenboeken e.d. op school 5,00
vieringen (sint, kerst, proclamatie, diploma-uitreiking) 7,00
schoolfeesten 5,00
kosten mediatheek en gebruik laptops 10,00
administratiekosten 2,00
onderhoud en beheer website school 3,00
cashless betalen en print/kopiëeraccount 15,00
introductieactiviteiten 4,00
kluishuur 10,00

lesmaterialen (verbruiksgoederen)

BE, SC, BI, SK, projectdagen 7,00
Totaal 95,00


Per leerjaar vragen we daarnaast voor de volgende activiteiten een (vrijwillige) ouderbijdrage


Leerjaar 1:

Eenmalige borg kluisje € 10,00
Schoolreis € 32,50


Leerjaar 2:

Excursie Keulen/Luik € 21,50
Driedaags schoolkamp € 75,00


Leerjaar 3:

Schoolreis € 32,50


Leerjaar 4:

Loopbaanoriëntatie € 15,00
Extra culturele activiteiten CKV € 15,00


Leerjaar 5:

Excursie Den Haag € 20,00
Extra LO activiteiten € 20,00
Jaarboek € 10,00


Overige kosten

De school brengt kosten in rekening voor deelname aan de buitenlandse reis of het uitwisselingsprogramma in leerjaar 3 en buitenland reizen in leerjaar 4. Ouders/ verzorgers ontvangen hiervoor een aparte nota. Als u niet betaalt, kan uw kind niet mee op reis of uitwisseling. De school maakt geen gebruik van sponsoring.

Lees meer