5.1

Medezeggenschapsraad - MR

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De Wet Medezeggenschap op Scholen regelt de bevoegdheden van de raad. Vanuit het ministerie komen minder regels en krijgt de school meer autonomie. Het bestuur van de school kan bepaalde beslissingen alleen nemen met instemming van de raad, bijvoorbeeld bij uitbreiding of inkrimping van de school, bij wijziging in het algemeen beleid of bij het vaststellen van het formatieplan en het onderwijsbeleid. Daarnaast vraagt de schoolleiding in veel zaken om advies van de verschillende geledingen van de Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bevordert openheid en transparantie bij besluitvorming, en let op voldoende overleg en draagvlak.

Samenstelling van de MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden: zes uit de personeelsgeleding (zeven personeelsleden vertegenwoordigen zes stemmen), drie uit de oudergeleding en drie uit de leerling-geleding. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Inlichtingen over kandidaatstelling, verkiezing en verdere informatie over bevoegdheden, taken en werkwijze van de MR worden verstrekt door de voorzitter van de MR. Desgewenst stuurt deze een exemplaar van het reglement toe.

Leden van de MR

Namens ouders:

 • Dhr. Hans Westerbeek
 • mevr. Petra de Bekker
 • mevr. Boukje Derix-Bakema
 • mevr. Linda Knuiman
 • mevr. Martine Tjepkema-Van den Elzen

Namens docenten:

 • mevr. Kiki Goessens
 • dhr. Wesley Engelhart
 • dhr. Tim Gijsberts
 • dhr. Koen Laurijs
 • dhr. Frank Tarenskeen

Namens onderwijsondersteunende medewerkers:

 • Dhr. Jo de Kleijn

Namens leerlingen

 • Joep Leeverink (leerjaar 5)
 • Boas Eerden (leerjaar 5)
 • vacature
 • vacature

De directeur Mevr. Van Deutekom is bij de MR-vergaderingen aanwezig als adviseur.

Dhr. Op Den Buijs is aanwezig als notulant.

Voor vragen of contact ten aanzien van de ouderraad, medezeggenschapsraad of het bestuur van Notre Dame kunt u zich richten tot ons algemeen e-mailadres: info@notredame.nl

Meer informatie voor ouders