Overzicht informatie voor leerlingen

abboneer je op de
nieuwsbrief

Informatie voor leerlingen

eeneen

1.1

Notre Dame, Eigenwijs leren, Leren op eigen wijze

Wij willen zorgen voor een leer- en leefomgeving waarin je graag leert. Een omgeving waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt. En waarin je gelooft in je eigen mogelijkheden en die van je klasgenoten. Een leeromgeving waarin je keuzes maakt die bij jou passen. En waarin je leert wat eigen verantwoordelijkheid is. We willen ook dat je op school leert werken met alle technologische mogelijkheden. Hierdoor leer je gemakkelijker en wordt leren leuker. Zo krijg je een goede basis voor je verdere ontwikkeling.

Open klimaat
We zijn een kleine school met een open schoolklimaat. Leerlingen en docenten kennen elkaar en willen elkaar kennen. We zien en waarderen al onze leerlingen en elkaar. Iedereen wil de school zo inrichten dat je het beste uit jezelf kunt halen, alleen en samen met anderen.

Alle docenten en onderwijsondersteuners op Notre Dame doen enthousiast hun werk en zijn betrokken bij alle leerlingen. We willen dat de school voor iedereen een veilige plek is, waar je weet waar je aan toe bent.

Denk niet dat jij de enige bent die iets leert op Notre Dame. Ook wij leren elke dag weer dingen bij. Dat is ook precies de bedoeling. We willen een lerende organisatie zijn. De samenleving staat niet stil, dus onze school ook niet.

Lees meer
eentwee

1.2

Onze visie op leren

Lees meer
tweeeen

2.1

Algemeen

De lestijden voor alle leerjaren zijn als volgt:

08.45 - 09.15 Basisgroep bijeenkomst

09.15 - 10.45 Blok 1

10.45 - 11.15 Pauze

11.15 - 12.45 Blok 2

12.45 - 13.15 Pauze

13.15 - 14.45 Blok 3

14.45 - 15.00 Basisgroep bijeenkomst

Lees meer
tweedrie

2.3

Leerjaar 2

Voor de knoppen naar Magister, Learning portal, Office365, Netpay en roosterwijzigingen, kijk bovenaan de pagina, daar staan ze gemakkelijk bij de hand.

Lees meer
tweevier

2.4

Leerjaar 3

Voor de knoppen naar Magister, Learning portal, Office365, Netpay en roosterwijzigingen, kijk bovenaan de pagina, daar staan ze gemakkelijk bij de hand.

Profielkeuze  

Informatie over de profielkeuze vindt u via dit filmpje

Lees meer
tweevijf

2.5

Leerjaar 4

Voor de knoppen naar Magister, Learning portal, Office365, Netpay en roosterwijzigingen, kijk bovenaan de pagina, daar staan ze gemakkelijk bij de hand.

Lees meer
tweezes

2.6

Leerjaar 5

Voor de knoppen naar Magister, Learning portal, Office365, Netpay en roosterwijzigingen, kijk bovenaan de pagina, daar staan ze gemakkelijk bij de hand.

Lees meer
drieeen

3.1

Coaches

Bij ons op school heb je keuzes en vrijheden. Om te komen tot de beste keuze voor jou, krijg je begeleiding van de school. De coaches begeleiden je bij je persoonlijke leerproces. Zij helpen je keuzes te maken en je doelen te bepalen. Zo kun je steeds beter je eigen weg vinden.

Eigenwijs leren
In alle leerjaren werken we met het concept Eigenwijs leren. Hierbij passen wij het onderwijs aan jouw talenten en vaardigheden aan in plaats van andersom. Binnen Eigenwijs leren heeft elk leerjaar zes basisgroepen. Elke dag begint en eindigt onder leiding van je coach.

Elke week heb je met je coach een gesprek van een kwartier. Hierin bespreken jullie jouw persoonlijke leerroute. Je ouders of verzorgers kunnen altijd aansluiten bij zo’n gesprek, maar dat hoeft niet.

Driehoeksgesprekken
Verder zijn er elk schooljaar twee driehoeksgesprekken. Tussen jou, je coach of mentor en je ouders of verzorgers. Deze gesprekken vinden plaats aan het begin en halverwege het schooljaar.

Decanen
Decanen geven voorlichting en informatie over de profiel- en beroepskeuze. Je kunt elke dag bij de decanen terecht als je van tevoren even een afspraak maakt. Dit kan het gemakkelijkst via    e-mail. Willen je ouders of verzorgers de decaan spreken? Dan kan altijd. Ze kunnen via e-mail een afspraak maken.

Lees meer
drietwee

3.2

Faalangst en examenvrees

Iedereen is wel eens gespannen of gestrest door toetsen of ander schoolwerk. Meestal is dit niet erg. Maar soms gaan leerlingen daardoor slechter presteren dan ze eigenlijk kunnen. Of ze komen op school niet meer mee. Dan kunnen ze last hebben van faalangst. Als je dit herkent, blijf hier dan niet mee rondlopen. Praat erover met je coach. Op Notre Dame kun je een groepscursus volgen om beter met faalangst om te gaan. We kunnen ook zorgen voor een traject dat precies bij jou past.

In het eindexamenjaar kampen sommige leerlingen met examenvrees. Zij zijn dan zo gespannen dat ze niet meer normaal kunnen presteren. Daarom verzorgen we in de bovenbouw een training waarin je leert omgaan met examenvrees.

Lees meer
driedrie

3.3

Time out

Voor sommige leerlingen levert gewoon de normale lessen volgen met andere leerlingen te veel spanning of ongemak op. Herken je dit? Dan is onze Time-outvoorziening misschien iets voor jou. Dit is een rustige, overzichtelijke werkplek waar je onder toezicht een tijdje alleen kunt werken. Je kunt er extra hulp krijgen bij het plannen van je schoolwerk of erover praten met de Time-outbegeleider. Of een check-in aan het begin of check-out op het einde van de dag krijgen. De Time-out is bedoeld voor leerlingen in alle leerjaren. Je vindt deze voorziening in A17. Er is elke dag iemand aanwezig.

Lees meer
drievier

3.4

Bijlesnetwerk

In samenwerking met Bijlesnetwerk biedt Notre Dame de mogelijkheid aan om op school huiswerkbegeleiding en bijles te volgen. Door de begeleiding van Bijlesnetwerk kunnen we leerlingen ook na schooltijd blijven ondersteunen met de lesstof. Bijlesnetwerk heeft nauw contact met alle coaches/mentoren en docenten op Notre Dame. Begeleiders zijn daarom altijd goed op de hoogte van de situatie van elke leerling. Voor leerlingen in leerjaar 4 en 5 kunnen zij ondersteuning bieden bij planning, aanleren van leerstrategieën en huiswerk maken. Leerlingen leren zelfstandig aan de slag te gaan en gaan uiteindelijk met meer plezier naar school.

Leerling in leerjaar 1, 2 of 3? Binnen Eigenwijs Leren heb je eigenlijk geen huiswerkbegeleiding nodig. Heb je toch moeite met bijvoorbeeld huiswerk plannen of weet je niet goed hoe je het leren moet aanpakken, praat er dan over je coach.

Huiswerkbegeleiding

Vindt uw kind het thuis lastig om zelfstandig aan de slag te gaan? Of heeft uw zoon of dochter moeite met het plannen van het huiswerk? Huiswerkbegeleiding van Bijlesnetwerk kan hierbij helpen. Uw kind volgt de huiswerkbegeleiding gewoon op school. De begeleiding wordt verzorgd door zorgvuldig geselecteerde begeleiders die dicht bij de belevingswereld van leerlingen staan en hen daardoor goed kunnen inspireren en motiveren.

Bijles

Kan uw zoon of dochter een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Lyceo biedt één-op-één bijles aan op Notre Dame voor het vak waar de leerling net iets meer moeite mee heeft! Een ervaren persoonlijke begeleider gaat met uw kind aan de slag om achterstanden in te halen. Helemaal in zijn of haar eigen tempo! Voordat u het weet, is uw zoon of dochter weer helemaal bij met de rest van de klas.

Meer weten?

Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijles bekijk onze vestiging of neem contact op met Thomas van Peursem op 06-12475120 of thomas.vanpeursem@lyceo.nl

Op Lyceo.nl vindt u uiteraard ook meer informatie over de diensten van Lyceo.

Lyceo Extra

Lyceo zet zich actief in voor gelijke kansen in het onderwijs. Met het Lyceo Extra-programma biedt Lyceo dagelijks kosteloos ondersteuning aan honderden kinderen die dat nodig hebben. Wat Lyceo nog meer doet? Kijk op Lyceo Extra.

Lees meer
drievijf

3.5

Gezondheid

Op school houden we ook je gezondheid in de gaten. Daarvoor zijn bij Notre Dame verschillende experts in dienst, zoals een zorgcoördinator, ASS-coördinator, begeleider Passend Onderwijs en een counselor. Zij vormen samen het interne zorgteam (IZAT). Dit team werkt samen met schoolarts, schoolverpleegkundige, orthopedagoog, leerplichtambtenaar en maatschappelijk werk. Ook krijgen we ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid.

Verder zijn er speciale regelingen voor leerlingen voor die niet altijd de gewone lessen kunnen volgen. Bijvoorbeeld wegens dyslexie, ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis.

Lees meer
direnacht

3.8

3.8 Dyslexieprotocol

Lees meer
drienegen

3.9

Antipestprotocol

Notre Dame wil een school zijn waar iedereen,leerling en medewerker, zich veilig voelt. Respect voor elkaar, gekend enerkend worden zijn daarbij belangrijke basiswaarden. Om een veilig en prettigleer- en leefklimaat op school te realiseren is het van groot belang omaandacht te hebben voor onze omgangsvormen en dat deze altijd bespreekbaarzijn. Tegelijkertijd realiseren we ons dat pesten ook op onze school voorkomten dat in die situatie de veiligheid van een of meerdere mensen niet isgegarandeerd. Daarom zullen wij, wanneer pestgedrag aan de orde is, in allegevallen handelend optreden.

In ons antipestprotocol beschrijven we dewijze waarop Notre Dame omgaat met pestgedrag. Wat verstaan wij onder pesten,wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de verschillende betrokkenen, watkunnen we preventief doen om pesten te voorkomen, hoe gaan we te werk wanneerer sprake is van een pestsituatie? Dit alles met als doel een zo veiligmogelijke school creëren voor elke leerling en elke medewerker.

Lees meer
viereen

4.1

Verzuimprotocol leerlingen

Lees meer
vierdrie

4.3

Absent melden

Bij schoolverzuim gelden de volgende afspraken:

Voor absentmelding via email klik dan hier.

  1. Ben je te ziek om naar school te gaan? Dan geven je ouders of verzorgers dit zo snel mogelijk telefonisch door via telefoonnummer 024-322 9337.
  2. Word je op school ziek? Dan zoeken wij telefonisch contact met je ouders of verzorgers. Lukt dit niet, dan sturen wij een e-mail om te melden dat je ziek naar huis bent gegaan. Je krijgt een formulier mee, waarbij wij het stukje bij A hebben ingevuld.
  3. Zodra je weer beter bent en op school komt, lever je dit formulier in bij de receptie. Je ouders of verzorgers moeten dan het deel bij B invullen en ondertekenen.
  4. Bezoek aan tandarts, huisarts, orthodontist of medisch specialist kunnen je ouders telefonisch of via dit formulier melden. Doe dit vóórdat je de afspraak hebt. Hiervoor is ruimte bij punt C op hetzelfde formulier.
  5. Dit formulier is niet bedoeld voor andere soorten van schoolverzuim, zoals verlof vanwege familieomstandigheden. Dit vragen je ouders aan via een speciaal formulier, namelijk ‘Aanvraag verlof’. Dit formulier sturen je ouders dan naar bij de schoolleider. Dit is voor leerjaar 1, leerjaar 2 en leerjaar 3: Tim Gijsberts, e-mailadres: t.gijsberts@notredame.nl Voor leerjaar 4 en leerjaar 5: Inge van Doorn, e-mailadres: i.vandoorn@notredame.nl
Lees meer
vijfeen

5.1

Leerlingen in de MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten leden namens de ouders, de docenten, het onderwijsondersteunend personeel én de leerlingen. Er zijn drie plekken voor leerlingen. Die kunnen door meer dan drie leerlingen worden ingevuld. De MR-leerlingen komen uit de leerjaarraden. Zodra bekend is welke leerlingen in de MR zitten, lees je dat hier.

Lees meer
zeven

7.0

Mediatheek

Lenen, inleveren en verlengen alléén tijdens openingstijden.

Leerlingen kunnen op vertoon van hun schoolpasje in de mediatheek terecht voor het lenen van lees- en luisterboeken. Ook andere informatiebronnen (woordenboek, rekenmachines, e.d.) kunnen er geleend worden.

Lees meer
acht

8.0

Scholenband Malawi

Sinds 2018 heeft Notre Dame een vriendschapsband met Chingale Secundary School in Malawi. Vertegenwoordigers van Notre Dame hebben de school al enkele keren bezocht en gezien met welke problemen ze daar worstelen.

Lees meer
negen

9.0

Middelbare school gids voor nieuwe leerlingen

Lees meer
Lees meer
Design and website powered by: Doks design agency